Key English Polish
password_too_simple_3 The password needs to be at least 8 characters long and contains digit, upper, lower and special characters Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków i zawierać cyfrę, duże i małe litery oraz znaki specjalne
password_too_simple_4 The password needs to be at least 12 characters long and contains digit, upper, lower and special characters Hasło musi mieć co najmniej 12 znaków i zawierać cyfrę, duże i małe litery oraz znaki specjalne
good_practices_about_user_password Pick a user password of at least 8 characters - though it is good practice to use longer ones (i.e. a passphrase) and/or use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Wybierz hasło użytkownika składające się z co najmniej 8 znaków — chociaż dobrą praktyką jest używanie dłuższych i / lub stosowanie różnego rodzaju znaków (wielkie i małe litery, cyfry i znaki specjalne).