Key English Polish
confirm Confirm Potwierdź
login Log in Zaloguj Się
password_listed This password is among the most used passwords in the world. Please choose something a bit more unique. To hasło jest jednym z najczęściej używanych haseł na świecie. Wybierz coś bardziej wyjątkowego.
password_too_simple_2 The password needs to be at least 8 characters long and contains digit, upper and lower characters Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków i zawierać cyfrę, górny i dolny znak
password_too_simple_3 The password needs to be at least 8 characters long and contains digit, upper, lower and special characters Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków i zawierać cyfry, górne, dolne i znaki specjalne
password_too_simple_4 The password needs to be at least 12 characters long and contains digit, upper, lower and special characters Hasło musi mieć co najmniej 12 znaków i zawierać cyfry, górne, dolne i znaki specjalne
good_practices_about_user_password Pick a user password of at least 8 characters - though it is good practice to use longer ones (i.e. a passphrase) and/or use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Wybierz hasło użytkownika składające się z co najmniej 8 znaków - chociaż dobrą praktyką jest używanie dłuższych (np. Hasło) i / lub stosowanie różnego rodzaju znaków (wielkie litery, małe litery, cyfry i znaki specjalne).