Key English Nepali
password_too_simple_3 The password needs to be at least 8 characters long and contains digit, upper, lower and special characters पासवर्ड कम्तिमा characters वर्ण लामो हुनु पर्छ र अंक, माथिल्लो, तल्लो र विशेष क्यारेक्टर समावेश गर्दछ
password_too_simple_4 The password needs to be at least 12 characters long and contains digit, upper, lower and special characters पासवर्ड कम्तिमा १२ वर्ण लामो हुनु पर्छ र अंक, माथिल्लो, तल्लो र विशेष क्यारेक्टर समावेश गर्दछ
good_practices_about_user_password Pick a user password of at least 8 characters - though it is good practice to use longer ones (i.e. a passphrase) and/or use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). कम्तिमा characters क्यारेक्टरहरूको प्रयोगकर्ता पासवर्ड छान्नुहोस् - यद्यपि यो लामो अभ्यास (अर्थात पासफ्रेज) प्रयोग गर्न राम्रो अभ्यास हो र / वा विभिन्न प्रकारका वर्णहरू (अपरकेस, लोअरकेस, अंक र विशेष क्यारेक्टर) प्रयोग गर्नुहोस्।