Key English Nepali
portal YunoHost Portal YunoHost पोर्टल
information Your info तपाईको जानकारी
username Username प्रयोगकर्ता नाम
password Password पासवर्ड
fullname Full name पुरा नाम
mail_addresses E-mail addresses इ-मेल ठेगानाहरू
mail_forward E-mail forwarding address इ-मेल फर्वार्डिंग ठेगाना
new_mail newmail@mydomain.org नयाँमेल@माईडोमेन.org
new_forward newforward@myforeigndomain.org नयाँअगाडी@माईफोरिगेन्डोमाइन.org
add_mail Add an e-mail alias ईमेल उपनाम थप्नुहोस्
add_forward Add an e-mail forwarding address एक ईमेल अग्रेषण ठेगाना जोड्नुहोस्
ok OK ठिक छ
cancel Cancel रद्द गर्नुहोस्
change_password Change password पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस्
edit Edit सम्पादन गर्नुहोस्
current_password Current password वर्तमान पासवर्ड
new_password New password नया पासवर्ड
confirm Confirm पुष्टि गर्नुहोस्
login Log in लग - इन
logout Log out बाहिर निस्कनु