Key English Catalan
add_forward Add an e-mail forwarding address Afegir un correu electrònic de reenviament
add_mail Add an e-mail alias Afegir un àlies de correu electrònic
cancel Cancel Cancel·lar
change_password Change password Canvia la contrasenya
confirm Confirm Confirmar
current_password Current password Contrasenya actual
edit Edit Editar
footerlink_administration Administration Administració
footerlink_documentation Documentation Documentació
footerlink_edit Edit my profile Editar el meu perfil
footerlink_support Support Ajuda
fullname Full name Nom complet
good_practices_about_user_password Pick a user password of at least 8 characters - though it is good practice to use longer ones (i.e. a passphrase) and/or use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Trieu una contrasenya d'un mínim de 8 caràcters ; tot i que és de bona pràctica utilitzar una contrasenya més llarga (és a dir una frase de contrasenya) i/o utilitzar diferents tipus de caràcters (majúscules, minúscules, dígits i caràcters especials).
information Your info La teva informació
information_updated Info updated Informació actualitzada
invalid_domain Invalid domain in Domini invàlid a
invalid_mail Invalid e-mail address El correu electrònic no és vàlid
invalid_mailforward Invalid e-mail forwarding address Correu electrònic de reenviament invàlid
logged_out Logged out Sessió tancada
login Log in Iniciar sessió