Key English Catalan
portal YunoHost Portal Portal YunoHost
information Your info La teva informació
wrong_username_password Wrong username or password Contrasenya o nom d'usuari incorrectes
username Username Nom d'usuari
password_listed This password is among the most used passwords in the world. Please choose something a bit more unique. Aquesta contrasenya és una de les més utilitzades en el món. Si us plau utilitzeu-ne una més única.
password_not_match The passwords don't match Les contrasenyes no coincideixen
password_too_simple_3 The password needs to be at least 8 characters long and contains digit, upper, lower and special characters La contrasenya ha de tenir un mínim de 8 caràcters i tenir dígits, majúscules, minúscules i caràcters especials
password_too_simple_2 The password needs to be at least 8 characters long and contains digit, upper and lower characters La contrasenya ha de tenir un mínim de 8 caràcters i ha de contenir dígits, majúscules i minúscules
password_too_simple_1 The password needs to be at least 8 characters long La contrasenya ha de tenir un mínim de 8 caràcters
password_too_simple_4 The password needs to be at least 12 characters long and contains digit, upper, lower and special characters La contrasenya ha de tenir un mínim de 12 caràcters i tenir dígits, majúscules, minúscules i caràcters especials
wrong_current_password The current password is wrong La contrasenya actual és incorrecta
footerlink_support Support Ajuda
redirection_error_unmanaged_domain Redirection error: Unmanaged domain Error de redirecció: domini no gestionat
redirection_error_invalid_url Redirection error: Invalid URL Error de redirecció: URL no vàlida
please_login Please log in to access to this content Inicieu sessió per accedir a aquest contingut
please_login_from_portal Please log in from the portal Si us plau, inicieu sessió des del portal
good_practices_about_user_password Pick a user password of at least 8 characters - though it is good practice to use longer ones (i.e. a passphrase) and/or use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Trieu una contrasenya d'un mínim de 8 caràcters ; tot i que és de bona pràctica utilitzar una contrasenya més llarga (és a dir una frase de contrasenya) i/o utilitzar diferents tipus de caràcters (majúscules, minúscules, dígits i caràcters especials).
password_changed Password changed Contrasenya canviada
password Password Contrasenya
ok OK OK