Key English Catalan
password_changed Password changed Contrasenya canviada
password_changed_error Could not change password No s'ha pogut canviar la contrasenya
password_not_match The passwords don't match Les contrasenyes no coincideixen
password_listed This password is among the most used passwords in the world. Please choose something a bit more unique. Aquesta contrasenya és una de les més utilitzades en el món. Si us plau utilitzeu-ne una més única.
password_too_simple_1 The password needs to be at least 8 characters long La contrasenya ha de tenir un mínim de 8 caràcters
password_too_simple_2 The password needs to be at least 8 characters long and contains digit, upper and lower characters La contrasenya ha de tenir un mínim de 8 caràcters i ha de contenir dígits, majúscules i minúscules
password_too_simple_3 The password needs to be at least 8 characters long and contains digit, upper, lower and special characters La contrasenya ha de tenir un mínim de 8 caràcters i tenir dígits, majúscules, minúscules i caràcters especials
password_too_simple_4 The password needs to be at least 12 characters long and contains digit, upper, lower and special characters La contrasenya ha de tenir un mínim de 12 caràcters i tenir dígits, majúscules, minúscules i caràcters especials
good_practices_about_user_password Pick a user password of at least 8 characters - though it is good practice to use longer ones (i.e. a passphrase) and/or use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Trieu una contrasenya d'un mínim de 8 caràcters ; tot i que és de bona pràctica utilitzar una contrasenya més llarga (és a dir una frase de contrasenya) i/o utilitzar diferents tipus de caràcters (majúscules, minúscules, dígits i caràcters especials).
wrong_current_password The current password is wrong La contrasenya actual és incorrecta
invalid_mail Invalid e-mail address El correu electrònic no és vàlid
invalid_domain Invalid domain in Domini invàlid a
invalid_mailforward Invalid e-mail forwarding address Correu electrònic de reenviament invàlid
mail_already_used E-mail address already in use El correu electrònic ja utilitzat
information_updated Info updated Informació actualitzada
user_saving_fail Could not save new user info No s'han pogut enregistrar les noves dades de l'usuari
missing_required_fields Fill in the required fields Ompliu els camps obligatoris
wrong_username_password Wrong username or password Contrasenya o nom d'usuari incorrectes
logged_out Logged out Sessió tancada
please_login Please log in to access to this content Inicieu sessió per accedir a aquest contingut