Key English Swedish
argument_required Argument '{argument}' is required Parametern '{argument}' krävs
authentication_required Authentication required Autentisering krävs
confirm Confirm {prompt} Bekräfta {prompt}
deprecated_command '{prog} {command}' is deprecated and will be removed in the future '{prog} {command}' rekommenderas inte längre och kommer tas bort i framtiden
deprecated_command_alias '{prog} {old}' is deprecated and will be removed in the future, use '{prog} {new}' instead '{prog} {old}' rekommenderas inte längre och kommer tas bort i framtiden, använd '{prog} {new}' istället
edit_text_question {}. Edit this text ? [yN]:
error Error: Fel:
file_not_exist File does not exist: '{path}' Filen finns inte: '{path}'
folder_exists Folder already exists: '{path}' Katalogen finns redan: '{path}'
info Info: Info:
instance_already_running There is already a YunoHost operation running. Please wait for it to finish before running another one. Det finns redan en YunoHost-operation. Vänta tills den är klar innan du kör en annan.
invalid_argument Invalid argument '{argument}': {error} Ogiltig parameter '{argument}': {error}
invalid_usage Invalid usage, pass --help to see help Ogiltig användning, pass --help för att se hjälp
logged_in Logged in Inloggad
logged_out Logged out Utloggad
not_logged_in You are not logged in Du är inte inloggad
operation_interrupted Operation interrupted Behandling avbruten
password Password Lösenord
pattern_not_match Does not match pattern Stämmer inte in på mönstret
root_required You must be root to perform this action Du måste vara inloggad som root för att utföra den här åtgärden