Key English Polish
argument_required Argument '{argument}' is required Argument „{argument}” jest wymagany
authentication_required Authentication required Wymagane uwierzytelnienie
cannot_open_file Could not open file {file} (reason: {error}) Nie można otworzyć pliku {file} (przyczyna: {error})
cannot_write_file Could not write file {file} (reason: {error}) Nie można zapisać pliku {file} (przyczyna: {error})
confirm Confirm {prompt} Potwierdź {prompt}
corrupted_json Corrupted JSON read from {ressource} (reason: {error}) Uszkodzony JSON odczytany z {ressource} (reason: {error})
corrupted_toml Corrupted TOML read from {ressource} (reason: {error}) Uszkodzony TOML z {ressource: s} (reason: {error})
corrupted_yaml Corrupted YAML read from {ressource} (reason: {error}) Uszkodzony YAML odczytany z {ressource} (reason: {error})
deprecated_command '{prog} {command}' is deprecated and will be removed in the future „{prog} {command}” jest przestarzałe i zostanie usunięte w przyszłości
deprecated_command_alias '{prog} {old}' is deprecated and will be removed in the future, use '{prog} {new}' instead „{prog} {old}” jest przestarzałe i zostanie usunięte w przyszłości, zamiast tego użyj „{prog} {new}”
download_bad_status_code {url} returned status code {code} {url} zwrócił kod stanu {code}
download_ssl_error SSL error when connecting to {url} Błąd SSL podczas łączenia z {url}
download_timeout {url} took too long to answer, gave up. {url} odpowiedział zbyt długo, poddał się.
download_unknown_error Error when downloading data from {url}: {error} Błąd podczas pobierania danych z {url}: {error}
error Error: Błąd:
error_changing_file_permissions Error when changing permissions for {path}: {error} Błąd podczas zmiany uprawnień dla {path}: {error}
error_removing Error when removing {path}: {error} Błąd podczas usuwania {path}: {error}
error_writing_file Error when writing file {file}: {error} Błąd podczas zapisywania pliku {file}: {error}
file_not_exist File does not exist: '{path}' Plik nie istnieje: „{path}”
folder_exists Folder already exists: '{path}' Folder już istnieje: „{path}”