Key English Polish
edit_text_question {}. Edit this text ? [yN]:
root_required You must be root to perform this action Aby wykonać tę akcję, musisz być rootem
argument_required Argument '{argument}' is required Argument „{argument}” jest wymagany
error Error: Błąd:
download_unknown_error Error when downloading data from {url}: {error} Błąd podczas pobierania danych z {url}: {error}
error_removing Error when removing {path}: {error} Błąd podczas usuwania {path}: {error}
error_writing_file Error when writing file {file}: {error} Błąd podczas zapisywania pliku {file}: {error}
error_changing_file_permissions Error when changing permissions for {path}: {error} Błąd podczas zmiany uprawnień dla {path}: {error}
download_ssl_error SSL error when connecting to {url} Błąd SSL podczas łączenia z {url}
folder_exists Folder already exists: '{path}' Folder już istnieje: „{path}”
password Password Hasło
info Info: Informacje:
warn_the_user_that_lock_is_acquired The other command just completed, now starting this command Inne polecenie właśnie się zakończyło, teraz uruchamiam to polecenie
warn_the_user_about_waiting_lock Another YunoHost command is running right now, we are waiting for it to finish before running this one Kolejne polecenie YunoHost jest teraz uruchomione, czekamy na jego zakończenie przed uruchomieniem tego
not_logged_in You are not logged in Nie jesteś zalogowany
cannot_open_file Could not open file {file} (reason: {error}) Nie można otworzyć pliku {file} (przyczyna: {error})
unable_authenticate Unable to authenticate Nie można uwierzytelnić
cannot_write_file Could not write file {file} (reason: {error}) Nie można zapisać pliku {file} (przyczyna: {error})
pattern_not_match Does not match pattern Nie pasuje do wzoru
invalid_usage Invalid usage, pass --help to see help Nieprawidłowe użycie. Przejdź --help, aby wyświetlić pomoc