Key English Polish
argument_required Argument '{argument}' is required Argument „{argument}” jest wymagany
authentication_required Authentication required Wymagane uwierzytelnienie
confirm Confirm {prompt} Potwierdź {prompt}
deprecated_command '{prog} {command}' is deprecated and will be removed in the future „{prog} {command}” jest przestarzałe i zostanie usunięte w przyszłości
deprecated_command_alias '{prog} {old}' is deprecated and will be removed in the future, use '{prog} {new}' instead „{prog} {old}” jest przestarzałe i zostanie usunięte w przyszłości, zamiast tego użyj „{prog} {new}”
edit_text_question {}. Edit this text ? [yN]: {}. Zedytować ten tekst? [tN]:
error Error: Błąd:
file_not_exist File does not exist: '{path}' Plik nie istnieje: „{path}”
folder_exists Folder already exists: '{path}' Folder już istnieje: „{path}”
info Info: Info:
instance_already_running There is already a YunoHost operation running. Please wait for it to finish before running another one. Trwa już operacja YunoHost. Zaczekaj na jej zakończenie, zanim uruchomisz kolejną.
invalid_argument Invalid argument '{argument}': {error} Nieprawidłowy argument „{argument}”: {error}
invalid_usage Invalid usage, pass --help to see help Nieprawidłowe użycie, wprowadź --help, aby wyświetlić pomoc
logged_in Logged in Zalogowany
logged_out Logged out Wylogowano
not_logged_in You are not logged in Nie jesteś zalogowany
operation_interrupted Operation interrupted Operacja przerwana
password Password Hasło
pattern_not_match Does not match pattern Nie pasuje do wzoru
root_required You must be root to perform this action Aby wykonać tę akcję, musisz być rootem