Key English Nepali
deprecated_command_alias '{prog} {old}' is deprecated and will be removed in the future, use '{prog} {new}' instead '{prog} {old}' अस्वीकृत गरिएको छ र भविष्यमा हटाइनेछ, यसको सट्टा '{prog} {new}' प्रयोग गर्नुहोस्।