Key English Galician
folder_exists Folder already exists: '{path}' Xa existe o cartafol: '{path}'
info Info: Info:
invalid_argument Invalid argument '{argument}': {error} Argumento non válido '{argument}': {error}
invalid_usage Invalid usage, pass --help to see help Uso non válido, pass --help para ver a axuda
logged_in Logged in Sesión iniciada
logged_out Logged out Sesión pechada
operation_interrupted Operation interrupted Interrumpeuse a operación
password Password Contrasinal
deprecated_command '{prog} {command}' is deprecated and will be removed in the future '{prog} {command}' xa non se utiliza e xa non se usará no futuro
deprecated_command_alias '{prog} {old}' is deprecated and will be removed in the future, use '{prog} {new}' instead '{prog} {old}' xa non se utiliza e será eliminado no futuro, usa '{prog} {new}' no seu lugar
download_ssl_error SSL error when connecting to {url} Erro SSL ao conectar con {url}
warn_the_user_about_waiting_lock_again Still waiting... Agardando...
success Success! Ben feito!
warn_the_user_that_lock_is_acquired The other command just completed, now starting this command O outro comando rematou, agora executarase este
instance_already_running There is already a YunoHost operation running. Please wait for it to finish before running another one. Hai unha operación de YunoHost en execución. Por favor agarda a que remate antes de realizar unha nova.
unable_authenticate Unable to authenticate Non se puido autenticar
unknown_error_reading_file Unknown error while trying to read file {file} (reason: {error}) Erro descoñecido ao intentar ler o ficheiro {file} (razón: {error})
unknown_group Unknown '{group}' group Grupo '{group}' descoñecido
unknown_user Unknown '{user}' user Usuaria '{user}' descoñecida
download_bad_status_code {url} returned status code {code} {url} devolveu o código de estado {code}