Key English Catalan
download_timeout {url} took too long to answer, gave up. {url} ha tardat massa en respondre, s'ha deixat d'esperar.
values_mismatch Values don't match Els valors no coincideixen
warning Warning: Atenció:
not_logged_in You are not logged in No ha iniciat sessió
root_required You must be root to perform this action Ha de ser root per realitzar aquesta acció