Key English Catalan
folder_exists Folder already exists: '{path}' La carpeta ja existeix: '{path}'
info Info: Info:
invalid_argument Invalid argument '{argument}': {error} Argument invàlid '{argument}': {error}
invalid_usage Invalid usage, pass --help to see help Utilització invàlida, utilitzeu --help per veure l'ajuda
logged_in Logged in Sessió iniciada
logged_out Logged out Sessió tancada
operation_interrupted Operation interrupted Operació interrompuda
password Password Contrasenya
deprecated_command '{prog} {command}' is deprecated and will be removed in the future {prog}{command}és obsolet i es desinstal·larà en el futur
deprecated_command_alias '{prog} {old}' is deprecated and will be removed in the future, use '{prog} {new}' instead {prog}{old}és obsolet i es desinstal·larà en el futur, utilitzeu {prog}{new}en el seu lloc
download_ssl_error SSL error when connecting to {url} Error SSL al connectar amb {url}
warn_the_user_about_waiting_lock_again Still waiting... Encara en espera…
success Success! Èxit!
warn_the_user_that_lock_is_acquired The other command just completed, now starting this command L'altra ordre tot just ha acabat, ara s'executarà aquesta ordre
instance_already_running There is already a YunoHost operation running. Please wait for it to finish before running another one. Ja hi ha una operació de YunoHost en curs. Espereu a que s'acabi abans d'executar-ne una altra.
unable_authenticate Unable to authenticate No s'ha pogut autenticar
unknown_error_reading_file Unknown error while trying to read file {file} (reason: {error}) Error desconegut al intentar llegir el fitxer {file} (motiu: {error})
unknown_group Unknown '{group}' group Grup '{group}' desconegut
unknown_user Unknown '{user}' user Usuari '{user}' desconegut
download_bad_status_code {url} returned status code {code} {url} ha retornat el codi d'estat {code}