Key English Catalan
edit_text_question {}. Edit this text ? [yN]:
invalid_argument Invalid argument '{argument}': {error} Argument invàlid '{argument}': {error}
warning Warning: Atenció:
confirm Confirm {prompt} Confirmar{prompt}
password Password Contrasenya
file_not_exist File does not exist: '{path}' El fitxer no existeix: '{path}'
corrupted_toml Corrupted TOML read from {ressource} (reason: {error}) El fitxer TOML ha estat corromput en la lectura des de {ressource} (motiu: {error})
values_mismatch Values don't match Els valors no coincideixen
warn_the_user_about_waiting_lock_again Still waiting... Encara en espera…
error Error: Error:
download_unknown_error Error when downloading data from {url}: {error} Error al baixar dades des de {url}: {error}
error_changing_file_permissions Error when changing permissions for {path}: {error} Error al canviar els permisos per {path}: {error}
error_removing Error when removing {path}: {error} Error al eliminar {path}: {error}
error_writing_file Error when writing file {file}: {error} Error al escriure el fitxer {file}: {error}
unknown_error_reading_file Unknown error while trying to read file {file} (reason: {error}) Error desconegut al intentar llegir el fitxer {file} (motiu: {error})
download_ssl_error SSL error when connecting to {url} Error SSL al connectar amb {url}
authentication_required Authentication required Es requereix autenticació
argument_required Argument '{argument}' is required Es requereix l'argument {argument}
success Success! Èxit!
unknown_group Unknown '{group}' group Grup '{group}' desconegut