Key English Catalan
argument_required Argument '{argument}' is required Es requereix l'argument {argument}
authentication_required Authentication required Es requereix autenticació
cannot_open_file Could not open file {file} (reason: {error}) No s'ha pogut obrir el fitxer {file} (motiu: {error})
cannot_write_file Could not write file {file} (reason: {error}) No s'ha pogut escriure el fitxer {file} (motiu: {error})
confirm Confirm {prompt} Confirmar{prompt}
corrupted_json Corrupted JSON read from {ressource} (reason: {error}) JSON corrupte llegit des de {ressource} (motiu: {error})
corrupted_toml Corrupted TOML read from {ressource} (reason: {error}) El fitxer TOML ha estat corromput en la lectura des de {ressource} (motiu: {error})
corrupted_yaml Corrupted YAML read from {ressource} (reason: {error}) YAML corrupte llegit des de {ressource} (motiu: {error})
deprecated_command '{prog} {command}' is deprecated and will be removed in the future {prog}{command}és obsolet i es desinstal·larà en el futur
deprecated_command_alias '{prog} {old}' is deprecated and will be removed in the future, use '{prog} {new}' instead {prog}{old}és obsolet i es desinstal·larà en el futur, utilitzeu {prog}{new}en el seu lloc
download_bad_status_code {url} returned status code {code} {url} ha retornat el codi d'estat {code}
download_ssl_error SSL error when connecting to {url} Error SSL al connectar amb {url}
download_timeout {url} took too long to answer, gave up. {url} ha tardat massa en respondre, s'ha deixat d'esperar.
download_unknown_error Error when downloading data from {url}: {error} Error al baixar dades des de {url}: {error}
edit_text_question {}. Edit this text ? [yN]:
error Error: Error:
error_changing_file_permissions Error when changing permissions for {path}: {error} Error al canviar els permisos per {path}: {error}
error_removing Error when removing {path}: {error} Error al eliminar {path}: {error}
error_writing_file Error when writing file {file}: {error} Error al escriure el fitxer {file}: {error}
file_not_exist File does not exist: '{path}' El fitxer no existeix: '{path}'