Key English Catalan
root_required You must be root to perform this action Ha de ser root per realitzar aquesta acció
not_logged_in You are not logged in No ha iniciat sessió
warning Warning: Atenció:
values_mismatch Values don't match Els valors no coincideixen
download_timeout {url} took too long to answer, gave up. {url} ha tardat massa en respondre, s'ha deixat d'esperar.
download_bad_status_code {url} returned status code {code} {url} ha retornat el codi d'estat {code}
unknown_user Unknown '{user}' user Usuari '{user}' desconegut
unknown_group Unknown '{group}' group Grup '{group}' desconegut
unknown_error_reading_file Unknown error while trying to read file {file} (reason: {error}) Error desconegut al intentar llegir el fitxer {file} (motiu: {error})
unable_authenticate Unable to authenticate No s'ha pogut autenticar
instance_already_running There is already a YunoHost operation running. Please wait for it to finish before running another one. Ja hi ha una operació de YunoHost en curs. Espereu a que s'acabi abans d'executar-ne una altra.
warn_the_user_that_lock_is_acquired The other command just completed, now starting this command L'altra ordre tot just ha acabat, ara s'executarà aquesta ordre
success Success! Èxit!
warn_the_user_about_waiting_lock_again Still waiting... Encara en espera…
download_ssl_error SSL error when connecting to {url} Error SSL al connectar amb {url}
deprecated_command_alias '{prog} {old}' is deprecated and will be removed in the future, use '{prog} {new}' instead {prog}{old}és obsolet i es desinstal·larà en el futur, utilitzeu {prog}{new}en el seu lloc
deprecated_command '{prog} {command}' is deprecated and will be removed in the future {prog}{command}és obsolet i es desinstal·larà en el futur
password Password Contrasenya
operation_interrupted Operation interrupted Operació interrompuda
logged_out Logged out Sessió tancada