Key English Catalan
server_already_running A server is already running on that port Ja s'està executant un servidor en aquest port
success Success! Èxit!
unable_authenticate Unable to authenticate No s'ha pogut autenticar
unknown_group Unknown '{group}' group Grup '{group}' desconegut
unknown_user Unknown '{user}' user Usuari '{user}' desconegut
values_mismatch Values don't match Els valors no coincideixen
warning Warning: Atenció:
websocket_request_expected Expected a WebSocket request S'esperava una petició WebSocket
cannot_open_file Could not open file {file} (reason: {error}) No s'ha pogut obrir el fitxer {file} (motiu: {error})
cannot_write_file Could not write file {file} (reason: {error}) No s'ha pogut escriure el fitxer {file} (motiu: {error})
unknown_error_reading_file Unknown error while trying to read file {file} (reason: {error}) Error desconegut al intentar llegir el fitxer {file} (motiu: {error})
corrupted_json Corrupted JSON read from {ressource} (reason: {error}) JSON corrupte llegit des de {ressource} (motiu: {error})
corrupted_yaml Corrupted YAML read from {ressource} (reason: {error}) YAML corrupte llegit des de {ressource} (motiu: {error})
corrupted_toml Corrupted TOML read from {ressource} (reason: {error}) El fitxer TOML ha estat corromput en la lectura des de {ressource} (motiu: {error})
error_writing_file Error when writing file {file}: {error} Error al escriure el fitxer {file}: {error}
error_removing Error when removing {path}: {error} Error al eliminar {path}: {error}
error_changing_file_permissions Error when changing permissions for {path}: {error} Error al canviar els permisos per {path}: {error}
invalid_url Failed to connect to {url} ... maybe the service is down, or you are not properly connected to the Internet in IPv4/IPv6. URL invàlid {url} (el lloc web existeix?)
download_ssl_error SSL error when connecting to {url} Error SSL al connectar amb {url}
download_timeout {url} took too long to answer, gave up. {url} ha tardat massa en respondre, s'ha deixat d'esperar.