Key English Catalan
argument_required Argument '{argument}' is required Es requereix l'argument {argument}
authentication_required Authentication required Es requereix autenticació
confirm Confirm {prompt} Confirmar{prompt}
deprecated_command '{prog} {command}' is deprecated and will be removed in the future {prog}{command}és obsolet i es desinstal·larà en el futur
deprecated_command_alias '{prog} {old}' is deprecated and will be removed in the future, use '{prog} {new}' instead {prog}{old}és obsolet i es desinstal·larà en el futur, utilitzeu {prog}{new}en el seu lloc
edit_text_question {}. Edit this text ? [yN]:
error Error: Error:
file_not_exist File does not exist: '{path}' El fitxer no existeix: '{path}'
folder_exists Folder already exists: '{path}' La carpeta ja existeix: '{path}'
info Info: Info:
instance_already_running There is already a YunoHost operation running. Please wait for it to finish before running another one. Ja hi ha una operació de YunoHost en curs. Espereu a que s'acabi abans d'executar-ne una altra.
invalid_argument Invalid argument '{argument}': {error} Argument invàlid '{argument}': {error}
invalid_usage Invalid usage, pass --help to see help Utilització invàlida, utilitzeu --help per veure l'ajuda
logged_in Logged in Sessió iniciada
logged_out Logged out Sessió tancada
not_logged_in You are not logged in No ha iniciat sessió
operation_interrupted Operation interrupted Operació interrompuda
password Password Contrasenya
pattern_not_match Does not match pattern No coincideix amb el patró
root_required You must be root to perform this action Ha de ser root per realitzar aquesta acció