Key English Ukrainian
backup_ask_for_copying_if_needed Do you want to perform the backup using {size}MB temporarily? (This way is used since some files could not be prepared using a more efficient method.) Ви бажаєте тимчасово виконати резервне копіювання з використанням {size} МБ? (Цей спосіб використовується, оскільки деякі файли не можуть бути підготовлені дієвіше).
certmanager_domain_cert_not_selfsigned The certificate for domain {domain} is not self-signed. Are you sure you want to replace it? (Use '--force' to do so.) Сертифікат для домену {domain} не є самопідписаним. Ви впевнені, що хочете замінити його? (Для цього використовуйте '--force').
certmanager_domain_dns_ip_differs_from_public_ip The DNS records for domain '{domain}' is different from this server's IP. Please check the 'DNS records' (basic) category in the diagnosis for more info. If you recently modified your A record, please wait for it to propagate (some DNS propagation checkers are available online). (If you know what you are doing, use '--no-checks' to turn off those checks.) DNS-записи для домену '{domain}' відрізняються від IP цього сервера. Будь ласка, перевірте категорію 'DNS-записи' (основні) в діагностиці для отримання додаткових даних. Якщо ви недавно змінили запис A, будь ласка, зачекайте, поки він пошириться (деякі програми перевірки поширення DNS доступні в Інтернеті). (Якщо ви знаєте, що робите, використовуйте '--no-checks', щоб вимкнути ці перевірки).
certmanager_domain_http_not_working Domain {domain} does not seem to be accessible through HTTP. Please check the 'Web' category in the diagnosis for more info. (If you know what you are doing, use '--no-checks' to turn off those checks.) Домен {domain}, схоже, не доступний через HTTP. Будь ласка, перевірте категорію 'Мережа' в діагностиці для отримання додаткових даних. (Якщо ви знаєте, що робите, використовуйте '--no-checks', щоб вимкнути ці перевірки).
certmanager_domain_not_diagnosed_yet There is no diagnosis result for domain {domain} yet. Please re-run a diagnosis for categories 'DNS records' and 'Web' in the diagnosis section to check if the domain is ready for Let's Encrypt. (Or if you know what you are doing, use '--no-checks' to turn off those checks.) Поки немає результатів діагностики для домену {domain}. Будь ласка, повторно проведіть діагностику для категорій 'DNS-записи' і 'Мережа' в розділі діагностики, щоб перевірити, чи готовий домен до Let's Encrypt. (Або, якщо ви знаєте, що робите, використовуйте '--no-checks', щоб вимкнути ці перевірки).
domain_dns_push_failed_to_authenticate Failed to authenticate on registrar's API for domain '{domain}'. Most probably the credentials are incorrect? (Error: {error}) Неможливо пройти автентифікацію на API реєстратора для домену '{domain}'. Ймовірно, облікові дані недійсні? (Помилка: {error})
good_practices_about_admin_password You are now about to define a new administration password. The password should be at least 8 characters long—though it is good practice to use a longer password (i.e. a passphrase) and/or to use a variation of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Зараз ви збираєтеся поставити новий пароль адміністрації. Пароль повинен складатися не менше ніж з 8 символів, але хорошою практикою є використання більш довгого пароля (тобто парольного гасла) і/або використання різних символів (великих, малих, цифр і спеціальних символів).
good_practices_about_user_password You are now about to define a new user password. The password should be at least 8 characters long—though it is good practice to use a longer password (i.e. a passphrase) and/or to a variation of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Зараз ви збираєтеся поставити новий пароль користувача. Пароль повинен складатися не менше ніж з 8 символів, але хорошою практикою є використання більш довгого пароля (тобто гасла) і/або використання різних символів (великих, малих, цифр і спеціальних символів).
password_too_simple_3 The password needs to be at least 8 characters long and contain a digit, upper, lower and special characters Пароль має складатися не менше ніж з 8 символів і містити цифри, великі та малі символи і спеціальні символи
password_too_simple_4 The password needs to be at least 12 characters long and contain a digit, upper, lower and special characters Пароль має складатися не менше ніж з 12 символів і містити цифри, великі та малі символи і спеціальні символи