Key English Turkish
aborting Aborting. İptal ediliyor.
action_invalid Invalid action '{action}' Geçersiz işlem '{action}'
additional_urls_already_added Additionnal URL '{url}' already added in the additional URL for permission '{permission}' Ek URL '{url}' zaten '{permission}' izni için ek URL'ye eklendi
additional_urls_already_removed Additionnal URL '{url}' already removed in the additional URL for permission '{permission}' Ek URL '{url}', '{permission}' izni için ek URL'de zaten kaldırıldı
admin_password Administration password Yönetici şifresi
admins Admins Yöneticiler
all_users All YunoHost users Tüm YunoHost kullanıcıları
already_up_to_date Nothing to do. Everything is already up-to-date. Yapılacak yeni bir şey yok. Her şey zaten güncel.
app_action_broke_system This action seems to have broken these important services: {services} Bu işlem bazı hizmetleri bozmuş olabilir: {services}
app_action_cannot_be_ran_because_required_services_down These required services should be running to run this action: {services}. Try restarting them to continue (and possibly investigate why they are down). Bu eylemi gerçekleştirmek için şu servisler çalışıyor olmalıdır: {services}. Devam etmek için onları yeniden başlatın (ve muhtemelen neden çalışmadığını araştırın).
app_action_failed Failed to run action {action} for app {app} {app} uygulaması için {action} eylemini çalıştırma başarısız
app_already_installed {app} is already installed {app} zaten kurulu
app_already_installed_cant_change_url This app is already installed. The URL cannot be changed just by this function. Check in `app changeurl` if it's available. Bu uygulama zaten kurulu. URL yalnızca bu işlev kullanarak değiştirilemez. Eğer varsa `app changeurl`'i kontrol edin.
app_already_up_to_date {app} is already up-to-date {app} zaten güncel
app_arch_not_supported This app can only be installed on architectures {required} but your server architecture is {current} Bu uygulama yalnızca {required} işlemci mimarisi üzerine kurulabilir ancak sunucunuzun işlemci mimarisi {current}.
app_argument_choice_invalid Pick a valid value for argument '{name}': '{value}' is not among the available choices ({choices})
app_argument_invalid Pick a valid value for the argument '{name}': {error}
app_argument_password_no_default Error while parsing password argument '{name}': password argument can't have a default value for security reasons
app_argument_required Argument '{name}' is required
app_change_url_failed Could not change the url for {app}: {error}