Key English Polish
apps_already_up_to_date All apps are already up-to-date Wszystkie aplikacje są już aktualne
all_users All YunoHost users Wszyscy użytkownicy YunoHost
certmanager_attempt_to_replace_valid_cert You are attempting to overwrite a good and valid certificate for domain {domain}! (Use --force to bypass) Właśnie zamierzasz nadpisać dobry i poprawny certyfikat dla domeny '{domain}'! (Użyj komendy z dopiskiem --force, aby ominąć)
global_settings_setting_smtp_relay_enabled Enable SMTP relay Włącz przekaźnik SMTP
global_settings_setting_pop3_enabled_help Enable the POP3 protocol for the mail server Włącz protokołu POP3 dla serwera poczty
global_settings_setting_pop3_enabled Enable POP3 Włącz POP3
global_settings_setting_webadmin_allowlist_enabled Enable Webadmin IP allowlist Włącz listę dozwolonych adresów IP dla panelu webadmin
global_settings_setting_smtp_relay_enabled_help Enable the SMTP relay to use in order to send mail instead of this yunohost instance. Useful if you are in one of this situation: your 25 port is blocked by your ISP or VPS provider, you have a residential IP listed on DUHL, you are not able to configure reverse DNS or this server is not directly exposed on the internet and you want use an other one to send mails. Włączenie przekaźnika SMTP, który ma być używany do wysyłania poczty zamiast tej instancji yunohost może być przydatne, jeśli znajdujesz się w jednej z następujących sytuacji: Twój port 25 jest zablokowany przez dostawcę usług internetowych lub dostawcę VPS, masz adres IP zamieszkania wymieniony w DUHL, nie jesteś w stanie skonfigurować odwrotnego DNS lub ten serwer nie jest bezpośrednio widoczny w Internecie i chcesz użyć innego do wysyłania wiadomości e-mail.
global_settings_setting_portal_theme_help More info regarding creating custom portal themes at https://yunohost.org/theming Więcej informacji na temat tworzenia niestandardowych motywów portalu można znaleźć na stronie https://yunohost.org/theming
global_settings_setting_dns_exposure IP versions to consider for DNS configuration and diagnosis Wersje IP do uwzględnienia w konfiguracji i diagnostyce DNS
domain_config_cert_validity Validity Ważność
confirm_app_insufficient_ram DANGER! This app requires {required} RAM to install/upgrade but only {current} is available right now. Even if this app could run, its installation/upgrade process requires a large amount of RAM so your server may freeze and fail miserably. If you are willing to take that risk anyway, type '{answers}' UWAGA! Ta aplikacja wymaga {required} pamięci RAM do zainstalowania/aktualizacji, a obecnie dostępne jest tylko {current}. Nawet jeśli aplikacja mogłaby działać, proces instalacji/aktualizacji wymaga dużej ilości pamięci RAM, więc serwer może się zawiesić i niepowodzenie może być katastrofalne. Jeśli mimo to jesteś gotów podjąć to ryzyko, wpisz '{answers}'
confirm_app_install_thirdparty DANGER! This app is not part of YunoHost's app catalog. Installing third-party apps may compromise the integrity and security of your system. You should probably NOT install it unless you know what you are doing. NO SUPPORT will be provided if this app doesn't work or breaks your system... If you are willing to take that risk anyway, type '{answers}' UWAGA! Ta aplikacja nie jest częścią katalogu aplikacji YunoHost. Instalowanie aplikacji innych firm może naruszyć integralność i bezpieczeństwo systemu. Prawdopodobnie NIE powinieneś jej instalować, chyba że wiesz, co robisz. NIE ZOSTANIE udzielone wsparcie, jeśli ta aplikacja nie będzie działać poprawnie lub spowoduje uszkodzenie systemu... Jeśli mimo to jesteś gotów podjąć to ryzyko, wpisz '{answers}'
confirm_app_install_danger DANGER! This app is known to be still experimental (if not explicitly not working)! You should probably NOT install it unless you know what you are doing. NO SUPPORT will be provided if this app doesn't work or breaks your system... If you are willing to take that risk anyway, type '{answers}' UWAGA! Ta aplikacja jest wciąż w fazie eksperymentalnej (jeśli nie działa jawnie)! Prawdopodobnie NIE powinieneś jej instalować, chyba że wiesz, co robisz. NIE ZOSTANIE udzielone wsparcie, jeśli ta aplikacja nie będzie działać poprawnie lub spowoduje uszkodzenie systemu... Jeśli mimo to jesteś gotów podjąć to ryzyko, wpisz '{answers}
domain_config_xmpp_help NB: some XMPP features will require that you update your DNS records and regenerate your Lets Encrypt certificate to be enabled Uwaga: niektóre funkcje XMPP będą wymagały aktualizacji rekordów DNS i odnowienia certyfikatu Lets Encrypt w celu ich włączenia
global_settings_setting_dns_exposure_help NB: This only affects the recommended DNS configuration and diagnosis checks. This does not affect system configurations. Uwaga: Ma to wpływ tylko na zalecaną konfigurację DNS i kontrole diagnostyczne. Nie ma to wpływu na konfigurację systemu.
user_created User created Utworzono użytkownika
backup_created Backup created: {name} Utworzono kopię zapasową: {name}
domain_created Domain created Utworzono domenę
backup_method_tar_finished TAR backup archive created Utworzono archiwum kopii zapasowej TAR