Key English Polish
global_settings_setting_webadmin_allowlist_enabled_help Allow only some IPs to access the webadmin. Zezwól tylko kilku adresom IP na dostęp do panelu webadmin.
global_settings_setting_smtp_allow_ipv6_help Allow the use of IPv6 to receive and send mail Zezwól na wykorzystywanie IPv7 do odbierania i wysyłania maili
global_settings_setting_ssh_password_authentication_help Allow password authentication for SSH Zezwól na logowanie hasłem przez SSH
global_settings_setting_smtp_allow_ipv6 Allow IPv6 Zezwól na IPv6
certmanager_hit_rate_limit Too many certificates already issued for this exact set of domains {domain} recently. Please try again later. See https://letsencrypt.org/docs/rate-limits/ for more details Zbyt wiele certyfikatów zostało ostatnio wydanych dla tej dokładnej grupy domen {domain}. Spróbuj ponownie później. Zobacz https://letsencrypt.org/docs/rate-limits/ aby uzyskać więcej informacji
app_start_backup Collecting files to be backed up for {app}... Zbieram pliki do utworzenia kopii zapasowej dla {app}...
log_settings_set Apply settings Zastosuj ustawienia
diagnosis_description_systemresources System resources Zasoby systemu
system_upgraded System upgraded Zaktualizowano system
app_upgraded {app} upgraded Zaktualizowano {app}
backup_method_copy_finished Backup copy finalized Zakończono tworzenie kopii zapasowej
app_corrupt_source YunoHost was able to download the asset '{source_id}' ({url}) for {app}, but the asset doesn't match the expected checksum. This could mean that some temporary network failure happened on your server, OR the asset was somehow changed by the upstream maintainer (or a malicious actor?) and YunoHost packagers need to investigate and update the app manifest to reflect this change.
Expected sha256 checksum: {expected_sha256}
Downloaded sha256 checksum: {computed_sha256}
Downloaded file size: {size}
YunoHost był w stanie pobrać zasób ‘{source_id}’ ({url}) dla {app}, ale zasób nie pasuje do oczekiwanego sumy kontrolnej. Może to oznaczać, że na twoim serwerze wystąpiła tymczasowa awaria sieci, LUB zasób został jakoś zmieniony przez dostawcę usługi (lub złośliwego aktora?) i pakowacze YunoHost muszą zbadać sprawę i zaktualizować manifest aplikacji, aby odzwierciedlić tę zmianę.
Oczekiwana suma kontrolna sha256: {expected_sha256}
Pobrana suma kontrolna sha256: {computed_sha256}
Rozmiar pobranego pliku: {size}”
domain_dns_registrar_supported YunoHost automatically detected that this domain is handled by the registrar **{registrar}**. If you want, YunoHost will automatically configure this DNS zone, if you provide it with the appropriate API credentials. You can find documentation on how to obtain your API credentials on this page: https://yunohost.org/registar_api_{registrar}. (You can also manually configure your DNS records following the documentation at https://yunohost.org/dns ) YunoHost automatycznie wykrył, że ta domena jest obsługiwana przez rejestratora **{registrar}**. Jeśli chcesz, YunoHost automatycznie skonfiguruje rekordy DNS, ale musisz podać odpowiednie dane uwierzytelniające API. Dokumentację dotyczącą uzyskiwania poświadczeń API można znaleźć na tej stronie: https://yunohost.org/registar_api_{registrar}. (Można również ręcznie skonfigurować rekordy DNS zgodnie z dokumentacją na stronie https://yunohost.org/dns )
certmanager_acme_not_configured_for_domain The ACME challenge cannot be run for {domain} right now because its nginx conf lacks the corresponding code snippet... Please make sure that your nginx configuration is up to date using `yunohost tools regen-conf nginx --dry-run --with-diff`. Wyzwanie ACME nie może być teraz uruchomione dla {domain}, ponieważ jego konfiguracja nginx nie zawiera odpowiedniego fragmentu kodu… Upewnij się, że twoja konfiguracja nginx jest aktualna, używając `yunohost tools regen-conf nginx --dry-run --with-diff`.
backup_applying_method_custom Calling the custom backup method '{method}'... Wywołuję niestandardową metodę tworzenia kopii zapasowych '{method}'...
domain_config_mail_out Outgoing emails Wysyłanie maili
certmanager_cannot_read_cert Something wrong happened when trying to open current certificate for domain {domain} (file: {file}), reason: {reason} Wystąpił problem podczas próby otwarcia bieżącego certyfikatu dla domeny {domain} (plik: {file}), przyczyna: {reason}
app_change_url_script_failed An error occured inside the change url script Wystąpił błąd w skrypcie zmiany adresu URL
app_restore_script_failed An error occured inside the app restore script Wystąpił błąd w skrypcie przywracania aplikacji
app_install_script_failed An error occurred inside the app installation script Wystąpił błąd w skrypcie instalacyjnym aplikacji