Key English Polish
admin_password_change_failed Unable to change password Nie można zmienić hasła
password_too_simple_1 The password needs to be at least 8 characters long Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków
admin_password_changed The administration password was changed Hasło administratora zostało zmienione
admin_password_too_long Please choose a password shorter than 127 characters Proszę wybrać hasło krótsze niż 127 znaków
already_up_to_date Nothing to do. Everything is already up-to-date. Nic do zrobienia. Wszystko jest obecnie aktualne.
action_invalid Invalid action '{action}' Nieprawidłowa operacja '{action}'
app_already_up_to_date {app} is already up-to-date {app} jest obecnie aktualna
app_already_installed {app} is already installed {app} jest już zainstalowane
admin_password Administration password Hasło administratora
aborting Aborting. Przerywanie.