Key English Polish
additional_urls_already_added Additional URL '{url}' already added in the additional URL for permission '{permission}' Dodatkowy URL '{url}' już dodany w dodatkowym URL dla uprawnienia '{permission}'
additional_urls_already_removed Additional URL '{url}' already removed in the additional URL for permission '{permission}' Dodatkowy URL '{url}' już usunięty w dodatkowym URL dla uprawnienia '{permission}'
ask_dyndns_recovery_password_explain_unavailable This DynDNS domain is already registered. If you are the person who originally registered this domain, you may enter the recovery password to reclaim this domain.
backup_archive_name_exists A backup archive with the name '{name}' already exists. Archiwum kopii zapasowych o tej nazwie już istnieje.
backup_hook_unknown The backup hook '{hook}' is unknown Nieznany jest hook kopii zapasowej '{hook}'
certmanager_domain_http_not_working Domain {domain} does not seem to be accessible through HTTP. Please check the 'Web' category in the diagnosis for more info. (If you know what you are doing, use '--no-checks' to turn off these checks.) Domena {domain} nie wydaje się być dostępna przez HTTP. Sprawdź kategorię 'Strona internetowa' diagnostyki, aby uzyskać więcej informacji. (Jeśli wiesz, co robisz, użyj opcji '--no-checks', aby wyłączyć te sprawdzania.)
certmanager_hit_rate_limit Too many certificates already issued for this exact set of domains {domain} recently. Please try again later. See https://letsencrypt.org/docs/rate-limits/ for more details Zbyt wiele certyfikatów zostało ostatnio wydanych dla tej dokładnej grupy domen {domain}. Spróbuj ponownie później. Zobacz https://letsencrypt.org/docs/rate-limits/ aby uzyskać więcej informacji
certmanager_warning_subdomain_dns_record Subdomain '{subdomain}' does not resolve to the same IP address as '{domain}'. Some features will not be available until you fix this and regenerate the certificate.
config_cant_set_value_on_section You can't set a single value on an entire config section. Nie można ustawić pojedynczej wartości dla całej sekcji konfiguracji.
config_forbidden_keyword The keyword '{keyword}' is reserved, you can't create or use a config panel with a question with this id. Słowo kluczowe '{keyword}' jest zastrzeżone. Nie można tworzyć ani używać panelu konfiguracji z pytaniem o tym identyfikatorze.
config_forbidden_readonly_type The type '{type}' can't be set as readonly, use another type to render this value (relevant arg id: '{id}'). Typ '{type}' nie może być ustawiony jako tylko do odczytu. Użyj innego typu, aby wyświetlić tę wartość (odpowiednie ID argumentu: '{id}')
config_validate_color Should be a valid RGB hexadecimal color Powinien być poprawnym szesnastkowym kodem koloru RGB.
confirm_app_install_danger DANGER! This app is known to be still experimental (if not explicitly not working)! You should probably NOT install it unless you know what you are doing. NO SUPPORT will be provided if this app doesn't work or breaks your system... If you are willing to take that risk anyway, type '{answers}' UWAGA! Ta aplikacja jest wciąż w fazie eksperymentalnej (jeśli nie działa jawnie)! Prawdopodobnie NIE powinieneś jej instalować, chyba że wiesz, co robisz. NIE ZOSTANIE udzielone wsparcie, jeśli ta aplikacja nie będzie działać poprawnie lub spowoduje uszkodzenie systemu... Jeśli mimo to jesteś gotów podjąć to ryzyko, wpisz '{answers}
confirm_app_install_warning Warning: This app may work, but is not well-integrated into YunoHost. Some features such as single sign-on and backup/restore might not be available. Install anyway? [{answers}]
confirm_notifications_read WARNING: You should check the app notifications above before continuing, there might be important stuff to know. [{answers}]
custom_app_url_required You must provide a URL to upgrade your custom app {app}
danger Danger:
diagnosis_apps_bad_quality This application is currently flagged as broken on YunoHost's application catalog. This may be a temporary issue while the maintainers attempt to fix the issue. In the meantime, upgrading this app is disabled.
diagnosis_apps_broken This application is currently flagged as broken on YunoHost's application catalog. This may be a temporary issue while the maintainers attempt to fix the issue. In the meantime, upgrading this app is disabled.
diagnosis_apps_deprecated_practices This app's installed version still uses some very old, deprecated packaging practices. You should really consider upgrading it.