The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository.
Key English Polish
aborting Aborting. Przerywanie.
action_invalid Invalid action '{action}' Nieprawidłowe działanie '{action:s}'
additional_urls_already_added Additionnal URL '{url}' already added in the additional URL for permission '{permission}' Dodatkowy URL '{url}' już dodany w dodatkowym URL dla uprawnienia '{permission}'
additional_urls_already_removed Additionnal URL '{url}' already removed in the additional URL for permission '{permission}' Dodatkowy URL '{url}' już usunięty w dodatkowym URL dla uprawnienia '{permission}'
admin_password Administration password Hasło administratora
admins Admins Administratorzy
all_users All YunoHost users Wszyscy użytkownicy YunoHost
already_up_to_date Nothing to do. Everything is already up-to-date. Nic do zrobienia. Wszystko jest obecnie aktualne.
app_action_broke_system This action seems to have broken these important services: {services} Wydaje się, że ta akcja przerwała te ważne usługi: {services}
app_action_cannot_be_ran_because_required_services_down These required services should be running to run this action: {services}. Try restarting them to continue (and possibly investigate why they are down). Następujące usługi powinny być uruchomione, aby rozpocząć to działanie: {services}. Spróbuj uruchomić je ponownie aby kontynuować (i dowiedzieć się, dlaczego były one wyłączone)
app_action_failed Failed to run action {action} for app {app} Nie udało się uruchomić akcji {action} dla aplikacji {app}
app_already_installed {app} is already installed {app} jest już zainstalowana
app_already_installed_cant_change_url This app is already installed. The URL cannot be changed just by this function. Check in `app changeurl` if it's available. Ta aplikacja jest już zainstalowana. URL nie może zostać zmieniony przy użyciu tej funkcji. Sprawdź czy można zmienić w `app changeurl`
app_already_up_to_date {app} is already up-to-date {app} jest obecnie aktualna
app_arch_not_supported This app can only be installed on architectures {required} but your server architecture is {current} Ta aplikacja może być zainstalowana tylko na architekturach {required}, a twoja architektura serwera to {current}
app_argument_choice_invalid Pick a valid value for argument '{name}': '{value}' is not among the available choices ({choices}) Wybierz poprawną wartość dla argumentu '{name}': '{value}' nie znajduje się w liście poprawnych opcji ({choices})
app_argument_invalid Pick a valid value for the argument '{name}': {error} Wybierz poprawną wartość dla argumentu '{name}': {error}
app_argument_password_no_default Error while parsing password argument '{name}': password argument can't have a default value for security reasons Błąd podczas analizowania argumentu hasła „{name}”: argument hasła nie może mieć wartości domyślnej ze względów bezpieczeństwa
app_argument_required Argument '{name}' is required Argument „{name}” jest wymagany
app_change_url_failed Could not change the url for {app}: {error} Nie udało się zmienić adresu URL aplikacji {app}: {error}