Key English Dutch
aborting Aborting. Annulatie.
action_invalid Invalid action '{action}' Ongeldige actie '{action}'
additional_urls_already_added Additionnal URL '{url}' already added in the additional URL for permission '{permission}' Extra URL '{url:s}' is al toegevoegd in de extra URL voor privilege '{permission:s}'
additional_urls_already_removed Additionnal URL '{url}' already removed in the additional URL for permission '{permission}' Extra URL '{url}' is al verwijderd in de extra URL voor privilege '{permission}'
admin_password Administration password Administrator wachtwoord
admin_password_changed The administration password was changed Het administratie wachtwoord is gewijzigd
admin_password_change_failed Unable to change password Wachtwoord wijzigen is niet gelukt
admin_password_too_long Please choose a password shorter than 127 characters Gelieve een wachtwoord te kiezen met minder dan 127 karakters
already_up_to_date Nothing to do. Everything is already up-to-date. Er is niets te doen, alles is al up-to-date.
app_action_broke_system This action seems to have broken these important services: {services} Deze actie lijkt de volgende belangrijke services te hebben kapotgemaakt: {services}
app_action_cannot_be_ran_because_required_services_down These required services should be running to run this action: {services}. Try restarting them to continue (and possibly investigate why they are down). De volgende diensten moeten actief zijn om deze actie uit te voeren: {services}. Probeer om deze te herstarten om verder te gaan (en om eventueel te onderzoeken waarom ze niet werken).
app_already_installed {app} is already installed {app} is al geïnstalleerd
app_already_installed_cant_change_url This app is already installed. The URL cannot be changed just by this function. Check in `app changeurl` if it's available. Deze app is al geïnstalleerd. De URL kan niet veranderd worden met deze functie. Probeer of dat lukt via `app changeurl`.
app_already_up_to_date {app} is already up-to-date {app} is al de meest actuele versie
app_argument_choice_invalid Pick a valid value for argument '{name}': '{value}' is not among the available choices ({choices}) Kiel een geldige waarde voor argument '{name}'; {value}' komt niet voor in de keuzelijst {choices}
app_argument_invalid Pick a valid value for the argument '{name}': {error} Kies een geldige waarde voor '{name}': {error}
app_argument_password_no_default Error while parsing password argument '{name}': password argument can't have a default value for security reasons Foutmelding tijdens het lezen van wachtwoordargument '{name}': het wachtwoordargument mag om veiligheidsredenen geen standaardwaarde hebben.
app_argument_required Argument '{name}' is required Het '{name}' moet ingevuld worden
app_change_url_identical_domains The old and new domain/url_path are identical ('{domain}{path}'), nothing to do. De oude en nieuwe domeinnaam/url_path zijn identiek ('{domain}{path}'), er is niets te doen.
app_change_url_no_script The app '{app_name}' doesn't support URL modification yet. Maybe you should upgrade it. De app '{app_name}' ondersteunt nog geen URL-aanpassingen. Misschien wel na een upgrade.