Key English Norwegian Bokmål
backup_archive_app_not_found Could not find {app} in the backup archive Fant ikke programmet '{app}' i sikkerhetskopiarkivet
backup_mount_archive_for_restore Preparing archive for restoration... Forbereder arkiv for gjenopprettelse…
backup_no_uncompress_archive_dir There is no such uncompressed archive directory Det finnes ingen slik utpakket arkivmappe
domain_cannot_remove_main You cannot remove '{domain}' since it's the main domain, you first need to set another domain as the main domain using 'yunohost domain main-domain -n <another-domain>'; here is the list of candidate domains: {other_domains} Kan ikke fjerne hoveddomene. Sett et først
domain_creation_failed Unable to create domain {domain}: {error} Kunne ikke opprette domene
domain_deletion_failed Unable to delete domain {domain}: {error} Kunne ikke slette domene
downloading Downloading... Laster ned…
dyndns_key_generating Generating DNS key... It may take a while. Oppretter DNS-nøkkel… Dette kan ta en stund.
dyndns_key_not_found DNS key not found for the domain Fant ikke DNS-nøkkel for domenet
dyndns_provider_unreachable Unable to reach DynDNS provider {provider}: either your YunoHost is not correctly connected to the internet or the dynette server is down. Kunne ikke nå DynDNS-tilbyder {provider}: Enten har du ikke satt opp din YunoHost rett, dynette-tjeneren er nede, eller du mangler nett.
extracting Extracting... Pakker ut…
log_app_change_url Change the URL of the '{}' app Endre nettadresse for '{}'-programmet
log_app_install Install the '{}' app Installer '{}'-programmet
log_app_makedefault Make '{}' the default app Gjør '{}' til forvalgt program
log_app_remove Remove the '{}' app Fjern '{}'-programmet
log_app_upgrade Upgrade the '{}' app Oppgrader '{}'-programmet
log_domain_add Add '{}' domain into system configuration Legg til '{}'-domenet i systemoppsett
log_help_to_get_log To view the log of the operation '{desc}', use the command 'yunohost log show {name}' For å vise loggen for operasjonen '{desc}', bruk kommandoen 'yunohost log show {name}'
log_letsencrypt_cert_install Install a Let's Encrypt certificate on '{}' domain Installer et Let's Encrypt-sertifikat på '{}'-domenet
log_letsencrypt_cert_renew Renew '{}' Let's Encrypt certificate Forny '{}'-Let's Encrypt-sertifikat