Key English Galician
diagnosis_mail_blacklist_listed_by Your IP or domain <code>{item}</code> is blacklisted on {blacklist_name} O teu dominio ou IP <code>{item}</code> está na lista de bloqueo {blacklist_name}
diagnosis_http_hairpinning_issue Your local network does not seem to have hairpinning enabled. A túa rede local semella que non ten hairpinning activado.
diagnosis_mail_fcrdns_ok Your reverse DNS is correctly configured! O DNS inverso está correctamente configurado!
root_password_replaced_by_admin_password Your root password have been replaced by your admin password. O contrasinal root foi substituído polo teu contrasinal de administración.
restore_may_be_not_enough_disk_space Your system does not seem to have enough space (free: {free_space} B, needed space: {needed_space} B, security margin: {margin} B) O teu sistema semella que non ten espazo abondo (libre: {free_space} B, espazo necesario: {needed_space} B, marxe de seguridade {margin} B)
migration_0021_system_not_fully_up_to_date Your system is not fully up-to-date. Please perform a regular upgrade before running the migration to Bullseye. O teu sistema non está completamente actualizado. Fai unha actualización normal antes de executar a migración a Bullseye.
diagnosis_mail_fcrdns_nok_details You should first try to configure the reverse DNS with <code>{ehlo_domain}</code> in your internet router interface or your hosting provider interface. (Some hosting provider may require you to send them a support ticket for this). Deberías intentar configurar o DNS inverso con <code>{ehlo_domain}</code> na interface do teu rúter de internet ou na interface do teu provedor de hospedaxe. (Algúns provedores de hospedaxe poderían pedirche que lle fagas unha solicitude por escrito para isto).
diagnosis_mail_outgoing_port_25_blocked_details You should first try to unblock outgoing port 25 in your internet router interface or your hosting provider interface. (Some hosting provider may require you to send them a support ticket for this). Antes deberías intentar desbloquear o porto 25 saínte no teu rúter de internet ou na web do provedor de hospedaxe. (Algúns provedores poderían pedirche que fagas unha solicitude para isto).
backup_output_directory_not_empty You should pick an empty output directory Debes elexir un directorio de saída baleiro
domain_dns_registrar_supported YunoHost automatically detected that this domain is handled by the registrar **{registrar}**. If you want, YunoHost will automatically configure this DNS zone, if you provide it with the appropriate API credentials. You can find documentation on how to obtain your API credentials on this page: https://yunohost.org/registar_api_{registrar}. (You can also manually configure your DNS records following the documentation at https://yunohost.org/dns ) YunoHost detectou automáticamente que este dominio está xestionado pola rexistradora **{registrar}**. Se queres, YunoHost pode configurar automáticamente as súas zonas DNS, se proporcionas as credenciais de acceso á API. Podes ver a documentación sobre como obter as credenciais da API nesta páxina: https://yunohost.org/registrar_api_{registrar}. (Tamén podes configurar manualmente os rexistros DNS seguindo a documentación en https://yunohost.org/dns )
domain_dns_registrar_not_supported YunoHost could not automatically detect the registrar handling this domain. You should manually configure your DNS records following the documentation at https://yunohost.org/dns. YunoHost non é quen de detectar a rexistradora que xestiona o dominio. Debes configurar manualmente os seus rexistros DNS seguindo a documentación en https://yunohost.org/dns.
yunohost_already_installed YunoHost is already installed YunoHost xa está instalado
yunohost_not_installed YunoHost is not correctly installed. Please run 'yunohost tools postinstall' YunoHost non está instalado correctamente. Executa 'yunohost tools postinstall'
yunohost_configured YunoHost is now configured YunoHost está configurado