Key English Galician
regenconf_pending_applying Applying pending configuration for category '{category}'... Aplicando a configuración pendente para categoría '{category}'...
config_apply_failed Applying the new configuration failed: {error} Fallou a aplicación da nova configuración: {error}
app_not_correctly_installed {app} seems to be incorrectly installed {app} semella que non está instalada correctamente
app_removed {app} uninstalled {app} desinstalada
app_upgraded {app} upgraded {app} actualizadas
app_change_url_success {app} URL is now {domain}{path} A URL de {app} agora é {domain}{path}
unrestore_app {app} will not be restored {app} non vai ser restablecida
unbackup_app {app} will not be saved {app} non vai ser gardada
app_argument_required Argument '{name}' is required Requírese o argumento '{name}'
service_description_redis-server A specialized database used for rapid data access, task queue, and communication between programs Unha base de datos especial utilizada para o acceso rápido a datos, cola de tarefas e comunicación entre programas
domain_config_auth_key Authentication key Chave de autenticación
domain_config_auth_secret Authentication secret Segreda de autenticación
domain_config_auth_token Authentication token Token de autenticación
migrations_exclusive_options '--auto', '--skip', and '--force-rerun' are mutually exclusive options. '--auto', '--skip', e '--force-rerun' son opcións que se exclúen unhas a outras.
domains_available Available domains: Dominios dispoñibles:
backup_method_copy_finished Backup copy finalized Rematou o copiado dos ficheiros
backup_created Backup created Copia de apoio creada
backup_deleted Backup deleted Copia de apoio eliminada
backup_permission Backup permission for {app} Permiso de copia para {app}
global_settings_bad_choice_for_enum Bad choice for setting {setting}, received '{choice}', but available choices are: {available_choices} Elección incorrecta para o axuste {setting}, recibido '{choice}', mais as opcións dispoñibles son: {available_choices}