The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository.
Key English Galician
global_settings_setting_webadmin_allowlist_enabled_help Allow only some IPs to access the webadmin. Permitir que só algúns IPs accedan á webadmin.
global_settings_setting_ssh_password_authentication_help Allow password authentication for SSH Permitir autenticación con contrasinal para SSH
service_description_dovecot Allows e-mail clients to access/fetch email (via IMAP and POP3) Permite aos clientes de email acceder/obter o correo (vía IMAP e POP3)
service_description_ssh Allows you to connect remotely to your server via a terminal (SSH protocol) Permíteche acceder de xeito remoto ao teu servidor a través dun terminal (protocolo SSH)
service_description_yunomdns Allows you to reach your server using 'yunohost.local' in your local network Permíteche chegar ao teu servidor utilizando 'yunohost.local' na túa rede local
global_settings_setting_smtp_allow_ipv6_help Allow the use of IPv6 to receive and send mail Permitir o uso de IPv6 para recibir e enviar emais
all_users All YunoHost users Tódalas usuarias de YunoHost
restore_already_installed_app An app with the ID '{app}' is already installed Unha app con ID '{app}' xa está instalada
other_available_options ... and {n} other available options not shown ... e outras {n} opcións dispoñibles non mostradas
app_restore_script_failed An error occured inside the app restore script Houbo un erro interno do script de restablecemento da app
app_change_url_script_failed An error occured inside the change url script Algo fallou ao executar o script de cambio de url
app_install_script_failed An error occurred inside the app installation script Houbo un fallo interno do script de instalación da app
app_upgrade_script_failed An error occurred inside the app upgrade script Houbo un fallo interno no script de actualización da app
diagnosis_apps_issue An issue was found for app {app} Atopouse un problema na app {app}
diagnosis_mail_ehlo_bad_answer A non-SMTP service answered on port 25 on IPv{ipversion} Un servizo non-SMTP respondeu no porto 25 en IPv{ipversion}
domain_config_auth_entrypoint API entry point Punto de entrada da API
domain_config_api_protocol API protocol Protocolo API
app_change_url_require_full_domain {app} cannot be moved to this new URL because it requires a full domain (i.e. with path = /) {app} non se pode mover a este novo URL porque require un dominio completo propio (ex. con ruta = /)
apps_catalog_init_success App catalog system initialized! Sistema do catálogo de apps iniciado!
app_failed_to_upgrade_but_continue App {failed_app} failed to upgrade, continue to next upgrades as requested. Run 'yunohost log show {operation_logger_name}' to see failure log Fallou a actualización de {failed_app}, seguimos coas demáis actualizacións. Executa 'yunohost log show {operation_logger_name}' para ver o rexistro do fallo