Key English Galician
global_settings_setting_smtp_allow_ipv6 Allow the use of IPv6 to receive and send mail Permitir o uso de IPv6 para recibir e enviar emais
restore_already_installed_app An app with the ID '{app}' is already installed Unha app con ID '{app}' xa está instalada
other_available_options ... and {n} other available options not shown ... e outras {n} opcións dispoñibles non mostradas
app_restore_script_failed An error occured inside the app restore script Houbo un erro interno do script de restablecemento da app
app_install_script_failed An error occurred inside the app installation script Houbo un fallo interno do script de instalación da app
app_upgrade_script_failed An error occurred inside the app upgrade script Houbo un fallo interno no script de actualización da app
diagnosis_apps_issue An issue was found for app {app} Atopouse un problema na app {app}
diagnosis_mail_ehlo_bad_answer A non-SMTP service answered on port 25 on IPv{ipversion} Un servizo non-SMTP respondeu no porto 25 en IPv{ipversion}
domain_config_auth_entrypoint API entry point Punto de entrada da API
domain_config_api_protocol API protocol Protocolo API
apps_catalog_init_success App catalog system initialized! Sistema do catálogo de apps iniciado!
backup_with_no_restore_script_for_app {app} has no restoration script, you will not be able to automatically restore the backup of this app. '{app}' non ten script de restablecemento, non poderás restablecer automáticamente a copia de apoio desta app.
app_not_properly_removed {app} has not been properly removed {app} non se eliminou de xeito correcto
app_already_installed {app} is already installed {app} xa está instalada
app_already_up_to_date {app} is already up-to-date {app} xa está actualizada
domain_config_auth_application_key Application key Chave da aplicación
diagnosis_description_apps Applications Aplicacións
domain_config_auth_application_secret Application secret key Chave segreda da aplicación
log_app_config_set Apply config to the '{}' app Aplicar a configuración á app '{}'
migration_0021_patch_yunohost_conflicts Applying patch to workaround conflict issue... Solucionando os problemas e conflitos...