Key English Galician
password_too_simple_4 The password needs to be at least 12 characters long and contain a digit, upper, lower and special characters O contrasinal ten que ter 12 caracteres como mínimo e conter un díxito, maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais
password_too_simple_3 The password needs to be at least 8 characters long and contain a digit, upper, lower and special characters O contrasinal ten que ter 8 caracteres como mínimo e conter un díxito, maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais
pattern_backup_archive_name Must be a valid filename with max 30 characters, alphanumeric and -_. characters only Ten que ser un nome de ficheiro válido con 30 caracteres como máximo, alfanuméricos ou só caracteres -_.
good_practices_about_admin_password You are now about to define a new administration password. The password should be at least 8 characters long—though it is good practice to use a longer password (i.e. a passphrase) and/or to use a variation of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Vas definir o novo contrasinal de administración. O contrasinal debe ter 8 caracteres como mínimo—aínda que se recomenda utilizar un máis longo (ex. unha frase de paso) e/ou utilizar caracteres variados (maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais).
good_practices_about_user_password You are now about to define a new user password. The password should be at least 8 characters long—though it is good practice to use a longer password (i.e. a passphrase) and/or to a variation of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Vas definir o novo contrasinal de usuaria. O contrasinal debe ter 8 caracteres como mínimo—aínda que se recomenda utilizar un máis longo (ex. unha frase de paso) e/ou utilizar caracteres variados (maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais).