The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository.
Key English Galician
app_corrupt_source YunoHost was able to download the asset '{source_id}' ({url}) for {app}, but the asset doesn't match the expected checksum. This could mean that some temporary network failure happened on your server, OR the asset was somehow changed by the upstream maintainer (or a malicious actor?) and YunoHost packagers need to investigate and update the app manifest to reflect this change.
Expected sha256 checksum: {expected_sha256}
Downloaded sha256 checksum: {computed_sha256}
Downloaded file size: {size}
yunohost_configured YunoHost is now configured YunoHost está configurado
yunohost_not_installed YunoHost is not correctly installed. Please run 'yunohost tools postinstall' YunoHost non está instalado correctamente. Executa 'yunohost tools postinstall'
yunohost_already_installed YunoHost is already installed YunoHost xa está instalado
domain_dns_registrar_not_supported YunoHost could not automatically detect the registrar handling this domain. You should manually configure your DNS records following the documentation at https://yunohost.org/dns. YunoHost non é quen de detectar a rexistradora que xestiona o dominio. Debes configurar manualmente os seus rexistros DNS seguindo a documentación en https://yunohost.org/dns.
domain_dns_registrar_supported YunoHost automatically detected that this domain is handled by the registrar **{registrar}**. If you want, YunoHost will automatically configure this DNS zone, if you provide it with the appropriate API credentials. You can find documentation on how to obtain your API credentials on this page: https://yunohost.org/registar_api_{registrar}. (You can also manually configure your DNS records following the documentation at https://yunohost.org/dns ) YunoHost detectou automáticamente que este dominio está xestionado pola rexistradora **{registrar}**. Se queres, YunoHost pode configurar automáticamente as súas zonas DNS, se proporcionas as credenciais de acceso á API. Podes ver a documentación sobre como obter as credenciais da API nesta páxina: https://yunohost.org/registrar_api_{registrar}. (Tamén podes configurar manualmente os rexistros DNS seguindo a documentación en https://yunohost.org/dns )
backup_output_directory_not_empty You should pick an empty output directory Debes elexir un directorio de saída baleiro
diagnosis_mail_outgoing_port_25_blocked_details You should first try to unblock outgoing port 25 in your internet router interface or your hosting provider interface. (Some hosting providers may require you to send them a support ticket for this). Antes deberías intentar desbloquear o porto 25 saínte no teu rúter de internet ou na web do provedor de hospedaxe. (Algúns provedores poderían pedirche que fagas unha solicitude para isto).
diagnosis_mail_fcrdns_nok_details You should first try to configure reverse DNS with <code>{ehlo_domain}</code> in your internet router interface or your hosting provider interface. (Some hosting providers may require you to send them a support ticket for this). Deberías intentar configurar o DNS inverso con <code>{ehlo_domain}</code> na interface do teu rúter de internet ou na interface do teu provedor de hospedaxe. (Algúns provedores de hospedaxe poderían pedirche que lle fagas unha solicitude por escrito para isto).
migration_0021_system_not_fully_up_to_date Your system is not fully up-to-date. Please perform a regular upgrade before running the migration to Bullseye. O teu sistema non está completamente actualizado. Fai unha actualización normal antes de executar a migración a Bullseye.
restore_may_be_not_enough_disk_space Your system does not seem to have enough space (free: {free_space} B, needed space: {needed_space} B, security margin: {margin} B) O teu sistema semella que non ten espazo abondo (libre: {free_space} B, espazo necesario: {needed_space} B, marxe de seguridade {margin} B)
diagnosis_mail_fcrdns_ok Your reverse DNS is correctly configured! O DNS inverso está correctamente configurado!
diagnosis_http_hairpinning_issue Your local network does not seem to have hairpinning enabled. A túa rede local semella que non ten hairpinning activado.
diagnosis_mail_blacklist_listed_by Your IP or domain <code>{item}</code> is blacklisted on {blacklist_name} O teu dominio ou IP <code>{item}</code> está na lista de bloqueo {blacklist_name}
diagnosis_domain_expiration_success Your domains are registered and not going to expire anytime soon. Os teus dominios están rexistrados e non van caducar pronto.
user_import_bad_file Your CSV file is not correctly formatted it will be ignored to avoid potential data loss O ficheiro CSV non ten o formato correcto e será ignorado para evitar unha potencial perda de datos
backup_output_symlink_dir_broken Your archive directory '{path}' is a broken symlink. Maybe you forgot to re/mount or plug in the storage medium it points to. O directorio de arquivo '{path}' é unha ligazón simbólica rota. Pode ser que esqueceses re/montar ou conectar o medio de almacenaxe ao que apunta.
migrations_must_provide_explicit_targets You must provide explicit targets when using '--skip' or '--force-rerun' Debes proporcionar obxectivos explícitos ao utilizar '--skip' ou '--force-rerun'
custom_app_url_required You must provide a URL to upgrade your custom app {app} Tes que proporcionar o URL para actualizar a app personalizada {app}
backup_output_directory_required You must provide an output directory for the backup Debes proporcionar un directorio de saída para a copia