Key English Galician
app_change_url_success {app} URL is now {domain}{path} A URL de {app} agora é {domain}{path}
app_config_unable_to_apply Failed to apply config panel values. Fallou a aplicación dos valores de configuración.
app_config_unable_to_read Failed to read config panel values. Fallou a lectura dos valores de configuración.
app_extraction_failed Could not extract the installation files Non se puideron extraer os ficheiros de instalación
app_full_domain_unavailable Sorry, this app must be installed on a domain of its own, but other apps are already installed on the domain '{domain}'. You could use a subdomain dedicated to this app instead. Lamentámolo, esta app ten que ser instalada nun dominio propio, pero xa tes outras apps instaladas no dominio '{domain}'. Podes usar un subdominio dedicado para esta app.
app_id_invalid Invalid app ID ID da app non válido
app_install_failed Unable to install {app}: {error} Non se pode instalar {app}: {error}
app_install_files_invalid These files cannot be installed Non se poden instalar estos ficheiros
app_install_script_failed An error occurred inside the app installation script Houbo un fallo interno do script de instalación da app
app_label_deprecated This command is deprecated! Please use the new command 'yunohost user permission update' to manage the app label. Este comando está anticuado! Utiliza o novo comando 'yunohost user permission update' para xestionar a etiqueta da app.
app_location_unavailable This URL is either unavailable, or conflicts with the already installed app(s):
{apps}
Este URL ou ben non está dispoñible ou entra en conflito cunha app(s) xa instalada:
{apps}
app_make_default_location_already_used Unable to make '{app}' the default app on the domain, '{domain}' is already in use by '{other_app}' Non se puido establecer a '{app}' como app por defecto no dominio, '{domain}' xa está utilizado por '{other_app}'
app_manifest_install_ask_admin Choose an administrator user for this app Elixe unha usuaria administradora para esta app
app_manifest_install_ask_domain Choose the domain where this app should be installed Elixe o dominio onde queres instalar esta app
app_manifest_install_ask_is_public Should this app be exposed to anonymous visitors? Debería esta app estar exposta ante visitantes anónimas?
app_manifest_install_ask_password Choose an administration password for this app Elixe un contrasinal de administración para esta app
app_manifest_install_ask_path Choose the URL path (after the domain) where this app should be installed Elixe a ruta URL (após o dominio) onde será instalada esta app
app_not_correctly_installed {app} seems to be incorrectly installed {app} semella que non está instalada correctamente
app_not_installed Could not find {app} in the list of installed apps: {all_apps} Non se puido atopar {app} na lista de apps instaladas: {all_apps}
app_not_properly_removed {app} has not been properly removed {app} non se eliminou de xeito correcto