Key English Galician
aborting Aborting. Abortando.
action_invalid Invalid action '{action}' Acción non válida '{action}'
additional_urls_already_added Additionnal URL '{url}' already added in the additional URL for permission '{permission}' URL adicional '{url}' xa fora engadida ás URL adicionais para o permiso '{permission}'
additional_urls_already_removed Additionnal URL '{url}' already removed in the additional URL for permission '{permission}' URL adicional '{url}' xa foi eliminada das URL adicionais para o permiso '{permission}'
admin_password Administration password Contrasinal de administración
admins Admins Admins
all_users All YunoHost users Tódalas usuarias de YunoHost
already_up_to_date Nothing to do. Everything is already up-to-date. Nada que facer. Todo está ao día.
app_action_broke_system This action seems to have broken these important services: {services} Esta acción semella que estragou estos servizos importantes: {services}
app_action_cannot_be_ran_because_required_services_down These required services should be running to run this action: {services}. Try restarting them to continue (and possibly investigate why they are down). Estos servizos requeridos deberían estar en execución para realizar esta acción: {services}. Intenta reinicialos para continuar (e tamén intenta saber por que están apagados).
app_action_failed Failed to run action {action} for app {app} Fallou a execución da acción {action} da app {app}
app_already_installed {app} is already installed {app} xa está instalada
app_already_installed_cant_change_url This app is already installed. The URL cannot be changed just by this function. Check in `app changeurl` if it's available. Esta app xa está instalada. O URL non pode cambiarse só con esta acción. Miran en `app changeurl` se está dispoñible.
app_already_up_to_date {app} is already up-to-date {app} xa está actualizada
app_argument_choice_invalid Pick a valid value for argument '{name}': '{value}' is not among the available choices ({choices}) Elixe un valor válido para o argumento '{name}': '{value}' non está entre as opcións dispoñibles ({choices})
app_argument_invalid Pick a valid value for the argument '{name}': {error} Elixe un valor válido para o argumento '{name}': {error}
app_argument_password_no_default Error while parsing password argument '{name}': password argument can't have a default value for security reasons Erro ao procesar o argumento do contrasinal '{name}': o argumento do contrasinal non pode ter un valor por defecto por razón de seguridade
app_argument_required Argument '{name}' is required Requírese o argumento '{name}'
app_change_url_identical_domains The old and new domain/url_path are identical ('{domain}{path}'), nothing to do. O antigo e o novo dominio/url_path son idénticos ('{domain}{path}'), nada que facer.
app_change_url_no_script The app '{app_name}' doesn't support URL modification yet. Maybe you should upgrade it. A app '{app_name}' non soporta o cambio de URL. Pode que debas actualizala.