Key English Catalan
backup_archive_writing_error Could not add the files '{source}' (named in the archive '{dest}') to be backed up into the compressed archive '{archive}' No es poden afegir els arxius «{source}» (anomenats en l'arxiu «{dest}») a l'arxiu comprimit de la còpia de seguretat «{archive}»
certmanager_no_cert_file Could not read the certificate file for the domain {domain} (file: {file}) No s'ha pogut llegir l'arxiu del certificat pel domini {domain} (fitxer: {file})
confirm_app_install_danger DANGER! This app is known to be still experimental (if not explicitly not working)! You should probably NOT install it unless you know what you are doing. NO SUPPORT will be provided if this app doesn't work or breaks your system... If you are willing to take that risk anyway, type '{answers}' PERILL! Aquesta aplicació encara és experimental (si no és que no funciona directament)! No hauríeu d'instal·lar-la a no ser que sapigueu el que feu. No obtindreu CAP AJUDA si l'aplicació no funciona o trenca el sistema... Si accepteu el risc, escriviu «{answers}»
global_settings_cant_open_settings Could not open settings file, reason: {reason} No s'ha pogut obrir el fitxer de configuració, raó: {reason}
good_practices_about_admin_password You are now about to define a new administration password. The password should be at least 8 characters long—though it is good practice to use a longer password (i.e. a passphrase) and/or to use a variation of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Esteu a punt de definir una nova contrasenya d'administrador. La contrasenya ha de tenir un mínim de 8 caràcters; tot i que és de bona pràctica utilitzar una contrasenya més llarga (és a dir una frase de contrasenya) i/o utilitzar diferents tipus de caràcters (majúscules, minúscules, dígits i caràcters especials).
good_practices_about_user_password You are now about to define a new user password. The password should be at least 8 characters long—though it is good practice to use a longer password (i.e. a passphrase) and/or to a variation of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Esteu a punt de definir una nova contrasenya d'usuari. La contrasenya ha de tenir un mínim de 8 caràcters; tot i que és de bona pràctica utilitzar una contrasenya més llarga (és a dir una frase de contrasenya) i/o utilitzar diferents tipus de caràcters (majúscules, minúscules, dígits i caràcters especials).