Key English Catalan
aborting Aborting. Avortant.
action_invalid Invalid action '{action}' Acció '{action}' invàlida
additional_urls_already_added Additionnal URL '{url}' already added in the additional URL for permission '{permission}' URL addicional «{url}» ja ha estat afegida per al permís «{permission}»
additional_urls_already_removed Additionnal URL '{url}' already removed in the additional URL for permission '{permission}' URL addicional «{url}» ja ha estat eliminada per al permís «{permission}»
admin_password Administration password Contrasenya d'administració
admin_password_change_failed Unable to change password No es pot canviar la contrasenya
admin_password_changed The administration password was changed S'ha canviat la contrasenya d'administració
admin_password_too_long Please choose a password shorter than 127 characters Trieu una contrasenya de menys de 127 caràcters
already_up_to_date Nothing to do. Everything is already up-to-date. No hi ha res a fer. Tot està actualitzat.
app_action_broke_system This action seems to have broken these important services: {services} Aquesta acció sembla haver trencat els següents serveis importants: {services}
app_action_cannot_be_ran_because_required_services_down These required services should be running to run this action: {services}. Try restarting them to continue (and possibly investigate why they are down). Aquests serveis necessaris haurien d'estar funcionant per poder executar aquesta acció: {services} Intenteu reiniciar-los per continuar (i possiblement investigar perquè estan aturats).
app_already_installed {app} is already installed {app} ja està instal·lada
app_already_installed_cant_change_url This app is already installed. The URL cannot be changed just by this function. Check in `app changeurl` if it's available. Aquesta aplicació ja està instal·lada. La URL no és pot canviar únicament amb aquesta funció. Mireu a `app changeurl` si està disponible.
app_already_up_to_date {app} is already up-to-date {app} ja està actualitzada
app_argument_choice_invalid Pick a valid value for argument '{name}': '{value}' is not among the available choices ({choices}) Utilitzeu una de les opcions «{choices}» per l'argument «{name}» en lloc de «{value}»
app_argument_invalid Pick a valid value for the argument '{name}': {error} Escolliu un valor vàlid per l'argument «{name}»: {error}
app_argument_password_no_default Error while parsing password argument '{name}': password argument can't have a default value for security reason Hi ha hagut un error al analitzar l'argument de la contrasenya «{name}»: l'argument de contrasenya no pot tenir un valor per defecte per raons de seguretat
app_argument_required Argument '{name}' is required Es necessita l'argument '{name}'
app_change_url_identical_domains The old and new domain/url_path are identical ('{domain}{path}'), nothing to do. L'antic i el nou domini/camí són idèntics ('{domain}{path}'), no hi ha res per fer.
app_change_url_no_script The app '{app_name}' doesn't support URL modification yet. Maybe you should upgrade it. L'aplicació '{app_name}' encara no permet modificar la URL. Potser s'ha d'actualitzar.