The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository.
Key English Swedish
action Action Åtgärd
add Add Lägg till
address.domain_description.domain Choose a domain. Välj en domän.
address.domain_description.email Choose a domain for your email. Välj en domän för din mejl.
address.local_part_description.domain Choose a subdomain. Välj en underdomän.
address.local_part_description.email Choose a local part for your email. Välj ett användarnamn för din mejl.
administration_password Administration password Administratörslösenord
all All Alla
all_apps All apps Alla applikationer
api.partial_logs [...] (check in history for full logs) [...](Kolla i historiken för hela loggar)
api.processing The server is processing the action... Servern processar åtgärden...
api.query_status.error Unsuccessful Misslyckad
api.query_status.pending In progress Pågående
api.query_status.success Successfully completed Framgångsrikt slutfört
api.query_status.warning Successfully completed with errors or alerts Framgångsrikt slutfört med fel eller varningar
api.reconnecting.failed Looks like the server is not responding. You can try to reconnect again or try to run `systemctl restart yunohost-api` thru ssh. Verkar som om servern inte svarar. Du kan försöka att återansluta eller försök köra `systemctl restart yunohost-api`genom ssh.
api.reconnecting.reason.reboot Your server is rebooting and will not be reachable for some time. A login prompt will be available as soon as the server is reachable. Din server håller på att starta om och kommer inte att kunna nås på ett tag. En inloggningsfråga kommer att finnas tillgänglig så snart servern är tillgänglig.
api.reconnecting.reason.shutdown Your server is shutting down and is no longer reachable. Turn it back on and a login prompt will be available as soon as the server is reachable. Din server håller på att stängas av och är inte längre åtkomlig. Sätt på den igen och en inloggningsuppmaning kommer att finnas tillgänglig så snart servern är åtkomlig.
api.reconnecting.reason.unknown Connection with the server has been closed for unknown reasons. Anslutningen till servern har stängts av okänd anledning.
api.reconnecting.reason.upgrade_system Connection with the server has been closed due to YunoHost upgrade. Waiting for the server to be reachable again… Anslutningen till servern har stängts på grund av en Yunohost uppgradering. Väntar på att servern ska bli åtkomlig igen…