Key English Slovenian
action Action Dejanje
add Add Dodaj
address.domain_description.domain Choose a domain. Izberi domeno.
address.domain_description.email Choose a domain for your email. Izberi domeno za e-pošto.
address.local_part_description.domain Choose a subdomain. Izberi poddomeno.
address.local_part_description.email Choose a local part for your email. Izberi lokalni del za svoj e-poštni naslov.
administration_password Administration password Upravljalno geslo
all All Vse
all_apps All apps Vse aplikacije
api.partial_logs [...] (check in history for full logs) [...] (preveri zgodovino za polne zapise
api.processing The server is processing the action... Strežnik obdeluje dejanje...
api.query_status.error Unsuccessful Neuspešno
api.query_status.pending In progress V teku
api.query_status.success Successfully completed Uspešno končano
api.query_status.warning Successfully completed with errors or alerts Uspešno končano z napakami ali opozorili
api.reconnecting.failed Looks like the server is not responding. You can try to reconnect again or try to run `systemctl restart yunohost-api` thru ssh. Videti je, da se strežnik ne odziva. Lahko se poskusiš ponovno povezati ali poskusi zagnati `systemctl restart yunohost-api` thru ssh.
api.reconnecting.reason.reboot Your server is rebooting and will not be reachable for some time. A login prompt will be available as soon as the server is reachable. Tvoj strežnik se ponovno zaganja in za nekaj časa ne bo dosegljiv. Poziv za prijavo bo na voljo takoj, ko bo strežnik dosegljiv.
api.reconnecting.reason.shutdown Your server is shutting down and is no longer reachable. Turn it back on and a login prompt will be available as soon as the server is reachable. Tvoj strežnik se ugaša in ni več dosegljiv. Ponovno ga vklopi in poziv za prijavo bo na razpolago takoj, ko bo strežnik dosegljiv.
api.reconnecting.reason.unknown Connection with the server has been closed for unknown reasons. Povezava s strežnikom je bila prekinjena iz neznanih razlogov.
api.reconnecting.reason.upgrade_system Connection with the server has been closed due to YunoHost upgrade. Waiting for the server to be reachable again… Povezava s strežnikom se je zaprla zaradi YunoHost nadgradnje. Čakanje na strežnik, da bo ponovno dosegljiv…