Key English Slovak
domain.cert.types.letsencrypt Let's Encrypt Let's Encrypt
domain_dns_push_failed_to_authenticate Failed to authenticate on registrar's API. Most probably the <a href='#/domains/{domain}/config'>credentials</a> are incorrect? (Error: {error}) Nepodarilo sa prihlásiť k API službe registrátora. Často sa jedná o chybu <a href='#/domains/{domain}/config'>prihlasovacích údajov</a> (Chyba: {error})
good_practices_about_admin_password You are now about to define a new admin password. The password should be at least 8 characters - though it is good practice to use longer password (i.e. a passphrase) and/or to use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Teraz nastavujete nové heslo pre administráciu. Heslo by malo obsahovať aspoň 8 znakov, odporúča sa však použiť dlhšie (napr. v tvare niekoľkých slov) a použiť v ňom viacero znakov (veľké, malé, čísla a špeciálne znaky).
good_practices_about_user_password You are now about to define a new user password. The password should be at least 8 characters - though it is good practice to use longer password (i.e. a passphrase) and/or to use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Teraz nastavujete nové heslo pre používateľa. Heslo by malo obsahovať aspoň 8 znakov, odporúča sa však použiť dlhšie (napr. v tvare niekoľkých slov) a použiť v ňom viacero znakov (veľké, malé, čísla a špeciálne znaky).
human_routes.apps.update_config Update panel '{id}' of app '{name}' configuration Upraviť konfiguráciu aplikácie '{name}'
human_routes.domains.update_config Update panel '{id}' of domain '{name}' configuration Aktualizovať nastavenie '{name}'
label_for_manifestname Label for {name} Názov pre {name} (zobrazuje sa v používateľskom portáli)
pending_migrations There are some pending migrations waiting to be run. Please go to <a href='#/tools/migrations'>Tools > Migrations</a> to run them. Migrácie čakajú na spustenie. Prosím, spustite ich v časti <a href='#/tools/migrations'>Nástroje > Migrácie</a> .
placeholder.firstname Sam Janko
placeholder.lastname Smith Mrkvička
placeholder.username samsmith jankomrkvicka