Key English Slovak
action Action Akcia
add Add Pridať
address.domain_description.domain Choose a domain. Vyberte doménu.
address.domain_description.email Choose a domain for your email. Vyberte doménu pre Váš e-mail.
address.local_part_description.domain Choose a subdomain. Vyberte poddoménu.
address.local_part_description.email Choose a local part for your email. Vyberte doménu pre Váš e-mail.
administration_password Administration password Heslo správcu
all All Všetko
all_apps All apps Všetky aplikácie
api.partial_logs [...] (check in history for full logs) […] (všetky záznamy nájdete v histórii)
api.processing The server is processing the action... Server spracováva požiadavku…
api.query_status.error Unsuccessful Neúspech
api.query_status.pending In progress Spracováva sa
api.query_status.success Successfully completed Úspešne dokončené
api.query_status.warning Successfully completed with errors or alerts Úspešne dokončené s chybami alebo výstrahami
api.reconnecting.failed Looks like the server is not responding. You can try to reconnect again or try to run `systemctl restart yunohost-api` thru ssh. Vyzerá, že server neodpovedá. Môžete sa pokúsiť znovu pripojiť alebo skúste spustiť `systemctl restart yunohost-api` pomocou ssh.
api.reconnecting.reason.reboot Your server is rebooting and will not be reachable for some time. A login prompt will be available as soon as the server is reachable. Váš server sa reštartuje a nejaký čas nebude dostupný. Okno s prihlásením sa zobrazí akonáhle bude možné so serverom komunikovať.
api.reconnecting.reason.shutdown Your server is shutting down and is no longer reachable. Turn it back on and a login prompt will be available as soon as the server is reachable. Váš server sa vypína a nebude viac dostupný. Znovu ho zapnite a okno s prihlásením sa zobrazí akonáhle bude možné so serverom komunikovať.
api.reconnecting.reason.unknown Connection with the server has been closed for unknown reasons. Komunikácia so serverom bola z neznámeho dôvodu ukončená.
api.reconnecting.reason.upgrade_system Connection with the server has been closed due to YunoHost upgrade. Waiting for the server to be reachable again… Spojenie so serverom bolo ukončené kvôli aktualizácií YunoHost. Čakám, kým bude server opäť dostupný…