Key English Polish
revert_to_selfsigned_cert_message If you really want to, you can reinstall a self-signed certificate. (Not recommended) Jeśli naprawdę chcesz, możesz ponownie zainstalować samopodpisany certyfikat. (Nie jest to zalecane)
revert_to_selfsigned_cert Revert to a self-signed certificate Powróć do samopodpisanego certyfikatu
purge_user_data_checkbox Purge {name}'s data? (This will remove the content of its home and mail directories.) Wyczyścić wszystkie dane należące do {name}? (To usunie wszystkie dane w katalogu home i w katalogach dotyczących poczty elektronicznej)
purge_user_data_warning Purging user's data is not reversible. Be sure you know what you're doing! Wyczyszczenie danych użytkownika jest nieodwracalne. Bądź pewien tego, co robisz!