Key English Dutch
api_error.help You should look for help on <a href="https://forum.yunohost.org/">the forum</a> or <a href="https://chat.yunohost.org/">the chat</a> to fix the situation, or report the bug on <a href="https://github.com/YunoHost/issues">the bugtracker</a>. Je zou om hulp kunnen vragen op het <a href="https://forum.yunohost.org/">forum</a> of <a href="https://chat.yunohost.org/">in de chat</a> om dit op te lossen, of een bug melden op <a href="https://github.com/YunoHost/issues">debugtracker</a>.
app_manage_label_and_tiles Manage label and tiles Stel label en tegels in
app_state_working_explanation The maintainer of this app declared it as 'working'. It means that it should be functional (c.f. application level) but is not necessarily peer-reviewed, it may still contain issues or is not fully integrated with YunoHost. De beheerder van deze app heeft hem als 'werkend' bestempeld. Dat betekent dat hij het zou moeten doen (voor wat betreft de applicatie zelf). Het betekent niet dat er per definitie een peer-review plaatsgevonden heeft; er zouden problemen in kunnen zitten en het zou kunnen dat de app nog niet volledig in Yunohost geintegreerd is.
configuration Configuration Configuratie
confirm_service_start Are you sure you want to start {name}? Weet je zeker dat je {name} wilt starten?
confirm_service_stop Are you sure you want to stop {name}? Weet je zeker dat je {name} wilt stoppen?
confirm_update_apps Are you sure you want to update all applications? Weet je zeker dat je alle toepassingen wilt bijwerken?
confirm_update_specific_app Are you sure you want to update {app}? Weet je zeker dat je {app} wilt bijwerken?
confirm_upnp_enable Are you sure you want to enable UPnP? Weet je zeker dat je UPnP wilt activeren?
confirm_upnp_disable Are you sure you want to disable UPnP? Weet je zeker dat je UPnP wilt uitschakelen?
confirm_reboot_action_reboot Are you sure you want to reboot your server? Weet je zeker dat je je server wilt herstarten?
confirm_reboot_action_shutdown Are you sure you want to shutdown your server? Weet je zeker dat je je server wilt uitschakelen?
details Details Details
domain_dns_conf_is_just_a_recommendation This page shows you the *recommended* configuration. It does *not* configure the DNS for you. It is your responsibility to configure your DNS zone in your DNS registrar according to this recommendation. Deze pagina toont de *aanbevolen" inrichting. De pagina richt DNS *niet* voor je in. Je moet zelf de DNS-zones bij je DNS-registratie inrichten volgens deze aanbeveling.
diagnosis Diagnosis Diagnose
diagnosis_experimental_disclaimer Be aware that the diagnosis feature is still experimental and being polished, and it may not be fully reliable. Houdt er rekening mee, dat de diagnosefunctie nog experimenteel is en de puntjes op die 'i' gezet worden; misschien klopt het resultaat nog niet volledig.
diagnosis_first_run The diagnosis feature will attempt to identify common issues on the different aspects of your server to make sure everything runs smoothly. Please do not panic if you see a bunch of errors right after setting up your server: it is precisely meant to help you to identify issues and guide you to fix them. The diagnosis will also run automatically twice a day and an email is sent to the administrator if issues are found. De diagnosefunctie probeert veel voorkomende problemen in verschillende aspecten van je server in kaart te brengen, om er zeker van te zijn dat alles gladjes verloopt. Geen paniek als er iets mis is meteen nadat je je server geïnstalleerd hebt: de diagnose is precies bedoeld voor het opsporen van problemen en het bieden van hulp bij het oplossen ervan. De diagnose draait ook automatisch tweemaal per dag, en er wordt een email naar de beheerder gestuurd als er problemen gevonden worden.
diagnosis_explanation The diagnosis feature will attempt to identify common issues on the different aspects of your server to make sure everything runs smoothly. The diagnosis runs automatically twice a day and an email is sent to the administrator if issues are found. Note that some tests may not be relevant if you do not want to use some specific features (for example XMPP) or may fail if you have a complex setup. In such cases, and if you know what you are doing, it is alright to ignore the corresponding issues or warnings. De diagnosefunctie probeert veel voorkomende problemen op verschillende aspecten van je server boven water te krijgen, zodat alles gladjes blijft lopen. De diagnose draait tweemaal per dag, er wordt een email naar de beheerder gestuurd als er problemen geconstateerd worden. Houdt er rekening mee dat niet alle controles per definitie relevant zijn als je specifieke functionaliteit niet gebruikt (XMPP, bijvoorbeeld) en dat er bij complexe opbouw van je server misschien vals alarm geslagen wordt. In die gevallen, en als je weet waar je mee bezig bent, is het geen probleem om de overeenkomstige waarschuwingen te negeren.
run_first_diagnosis Run initial diagnosis Laat de eerste diagnose stellen
dns DNS DNS