Key English Nepali
action Action कार्य
add Add थप्नुहोस्
administration_password Administration password प्रशासन पासवर्ड
all All सबै
all_apps All apps सबै अनुप्रयोगहरू
applications Applications अनुप्रयोगहरू
backup Backup ब्याकअप
backup_action Backup ब्याकअप
backup_content Backup content सामग्री ब्याकअप
begin Begin सुरु गर्नुहोस्
both Both दुबै
app_info_changeurl_desc Change the access URL of this application (domain and/or path). यस अनुप्रयोगको पहुँच यूआरएल परिवर्तन गर्नुहोस् (डोमेन र / वा मार्ग)।
check Check जाँच गर्नुहोस्
close Close बन्द
configuration Configuration कन्फिगरेसन
backup_create Create a backup ब्याकअप सिर्जना गर्नुहोस्
archive_empty Empty archive खाली अभिलेख
app_info_access_desc Groups / users currently allowed to access this app: समूह / प्रयोगकर्ताहरूले हाल यो अनुप्रयोग पहुँच गर्न अनुमति दिइएको:
app_state_highquality high quality उच्च गुणस्तर
app_state_lowquality low quality कम गुणस्तर