The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not push the repository.
Key English Nepali
app_state_working working काम गर्दै
app_state_inprogress_explanation This maintainer of this app declared that this application is not ready yet for production use. BE CAREFUL! यस अनुप्रयोगको मर्मतकर्ताले घोषणा गर्‍यो कि यो अनुप्रयोग उत्पादन प्रयोगको लागि अझै तयार छैन। होस् गर!
app_state_notworking_explanation This maintainer of this app declared it as 'not working'. IT WILL BREAK YOUR SYSTEM! यस अनुप्रयोगको मर्मतकर्ताले यसलाई 'काम गरिरहेको छैन' भनेर घोषणा गर्‍यो। यसले तपाईंको प्रणाली बिगार्न सक्छ !
app_info_change_url_disabled_tooltip This feature hasn't been implemented in this app yet यो सुविधा यस अनुप्रयोगमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन
app_state_lowquality_explanation This app may be functional, but may still contain issues, or is not fully integrated with YunoHost, or it does not respect the good practices. यो अनुप्रयोग कार्यात्मक हुन सक्छ, तर अझै पनी मुद्दाहरू समावेश हुन सक्छ, वा YunoHost संग पूर्ण एकीकृत छैन, वा यसले राम्रो अभ्यासहरूको सम्मान गर्दैन।
app_no_actions This application doesn't have any actions यस अनुप्रयोगसँग कुनै कार्यहरू छैन
api_not_responding The YunoHost API is not responding. Maybe 'yunohost-api' is down or got restarted? YunoHost API ले प्रतिक्रिया गरीरहेको छैन। हुनसक्छ 'Yunohost API' बन्द छ वा पुनः सुरु भयो ?
app_info_uninstall_desc Remove this application. यस अनुप्रयोग हटाउनुहोस्।
app_info_default_desc Redirect domain root to this application ({domain}). यस ({domain}) अनुप्रयोगमा डोमेन रूटलाई पुनःनिर्देशित गर्नुहोस्।
password Password पासवर्ड
ok OK ठिक छ
app_state_inprogress not yet working अहिले सम्म काम गरिरहेको छैन
app_state_notworking not working काम गरिरहेको छैन
app_install_custom_no_manifest No manifest.json file manifest.json छैन
backup_new New backup नयाँ ब्याकअप
app_make_default Make default पूर्वनिर्धारित बनाउनुहोस्
app_state_lowquality low quality कम गुणस्तर
app_state_highquality high quality उच्च गुणस्तर
app_info_access_desc Groups / users currently allowed to access this app: समूह / प्रयोगकर्ताहरूले हाल यो अनुप्रयोग पहुँच गर्न अनुमति दिइएको:
archive_empty Empty archive खाली अभिलेख