Key English Nepali
begin Begin सुरु गर्नुहोस्
backup_content Backup content सामग्री ब्याकअप
app_info_access_desc Groups / users currently allowed to access this app: समूह / प्रयोगकर्ताहरूले हाल यो अनुप्रयोग पहुँच गर्न अनुमति दिइएको:
all_apps All apps सबै अनुप्रयोगहरू
all All सबै
app_info_change_url_disabled_tooltip This feature hasn't been implemented in this app yet यो सुविधा यस अनुप्रयोगमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन
app_state_lowquality_explanation This app may be functional, but may still contain issues, or is not fully integrated with YunoHost, or it does not respect the good practices. यो अनुप्रयोग कार्यात्मक हुन सक्छ, तर अझै पनी मुद्दाहरू समावेश हुन सक्छ, वा YunoHost संग पूर्ण एकीकृत छैन, वा यसले राम्रो अभ्यासहरूको सम्मान गर्दैन।
app_info_uninstall_desc Remove this application. यस अनुप्रयोग हटाउनुहोस्।
app_no_actions This application doesn't have any actions यस अनुप्रयोगसँग कुनै कार्यहरू छैन
app_state_notworking_explanation This maintainer of this app declared it as 'not working'. IT WILL BREAK YOUR SYSTEM! यस अनुप्रयोगको मर्मतकर्ताले यसलाई 'काम गरिरहेको छैन' भनेर घोषणा गर्‍यो। यसले तपाईंको प्रणाली बिगार्न सक्छ !
app_state_inprogress_explanation This maintainer of this app declared that this application is not ready yet for production use. BE CAREFUL! यस अनुप्रयोगको मर्मतकर्ताले घोषणा गर्‍यो कि यो अनुप्रयोग उत्पादन प्रयोगको लागि अझै तयार छैन। होस् गर!
app_info_changeurl_desc Change the access URL of this application (domain and/or path). यस अनुप्रयोगको पहुँच यूआरएल परिवर्तन गर्नुहोस् (डोमेन र / वा मार्ग)।
app_info_default_desc Redirect domain root to this application ({domain}). यस ({domain}) अनुप्रयोगमा डोमेन रूटलाई पुनःनिर्देशित गर्नुहोस्।
backup_create Create a backup ब्याकअप सिर्जना गर्नुहोस्
backup Backup ब्याकअप
backup_action Backup ब्याकअप
close Close बन्द
administration_password Administration password प्रशासन पासवर्ड
app_make_default Make default पूर्वनिर्धारित बनाउनुहोस्
password Password पासवर्ड