Key English Galician
action Action Acción
add Add Engadir
address.domain_description.domain Choose a domain. Elixe un dominio.
address.domain_description.email Choose a domain for your email. Elixe un dominio para o teu email.
address.local_part_description.domain Choose a subdomain. Elixe un subdominio.
address.local_part_description.email Choose a local part for your email. Elixe a parte local para o teu email.
administration_password Administration password Contrasinal de administración
all All Todo
api.partial_logs [...] (check in history for full logs) [...] (mira o historial para ver o rexistro completo)
api.processing The server is processing the action... O servidor está procesando a acción...
api.query_status.error Unsuccessful Sen éxito
api.query_status.pending In progress En progreso
api.query_status.success Successfully completed Completada correctamente
api.query_status.warning Successfully completed with errors or alerts Completada correctamente con erros ou alertas
api.reconnecting.title Trying to communicate with the server... Intentando comunicarse co servidor...
api.reconnecting.failed Looks like the server is not responding. You can try to reconnect again or try to run `systemctl restart yunohost-api` thru ssh. Semella que o servidor non responde. Podes intentar volver conectar ou intenta executar `systemctl restart yunohost-api`por ssh.
api.reconnecting.reason.unknown Connection with the server has been closed for unknown reasons. Pechouse a conexión co servidor por razóns descoñecidas.
api.reconnecting.reason.reboot Your server is rebooting and will not be reachable for some time. A login prompt will be available as soon as the server is reachable. O servidor está reiniciando e non estará dispoñible por uns minutos. O formulario de conexión estará dispoñible tan pronto o servidor sexa accesible.
api.reconnecting.reason.shutdown Your server is shutting down and is no longer reachable. Turn it back on and a login prompt will be available as soon as the server is reachable. O servidor estase apagando e non está dispoñible. Acéndeo e o formulario de conexión estará dispoñible tan pronto o servidor sexa accesible.
api.reconnecting.reason.upgrade_system Connection with the server has been closed due to YunoHost upgrade. Waiting for the server to be reachable again… Pechouse a conexión ao servidor debido á actualización de YunoHost. Agardando a que o servidor sexa accesible…