Key English Catalan
install_letsencrypt_cert Install a Let's Encrypt certificate Instal·la un certificat Let's Encrypt
manually_renew_letsencrypt_message Certificate will be automatically renewed during the last 15 days of validity. You can manually renew it if you want to. (Not recommended). El certificat es renovarà automàticament durant els últims 15 dies de validesa. El podeu renovar manualment si ho desitgeu. (No recomanat).
manually_renew_letsencrypt Manually renew now Renovar manualment ara
regenerate_selfsigned_cert_message If you want, you can regenerate the self-signed certificate. Si voleu, podeu regenerar el certificat auto-signat.
regenerate_selfsigned_cert Regenerate self-signed certificate Regenerar el certificat auto-signat
revert_to_selfsigned_cert_message If you really want to, you can reinstall a self-signed certificate. (Not recommended) Si realment ho desitja, pot tornar a instal·lar el certificat auto-signat. (No recomanat)
revert_to_selfsigned_cert Revert to a self-signed certificate Tornar a un certificat auto-signat
purge_user_data_checkbox Purge {name}'s data? (This will remove the content of its home and mail directories.) Purga les dades de {name}? (Això suprimirà el contingut de la carpeta home i mail.)
purge_user_data_warning Purging user's data is not reversible. Be sure you know what you're doing! Purgar les dades de l'usuari no és reversible. Assegureu-vos de saber el que esteu fent!