Key English Catalan
action Action Acció
add Add Afegir
address.domain_description.domain Choose a domain. Escolliu un domini.
address.domain_description.email Choose a domain for your email. Escolliu un domini per al correu electrònic.
address.local_part_description.domain Choose a subdomain. Escolliu un subdomini.
address.local_part_description.email Choose a local part for your email. Escolliu una part local per al vostre correu electrònic.
administration_password Administration password Contrasenya d'administració
all All Tot
all_apps All apps Totes les aplicacions
api_error.error_message Error message:
api_error.help You should look for help on <a href="https://forum.yunohost.org/">the forum</a> or <a href="https://chat.yunohost.org/">the chat</a> to fix the situation, or report the bug on <a href="https://github.com/YunoHost/issues">the bugtracker</a>. Podeu buscar ajuda <a href="https://forum.yunohost.org/">al fòrum</a> o <a href="https://chat.yunohost.org/">al chat</a> per arreglar la situació, o reportar l'error <a href="https://github.com/YunoHost/issues">al bugtracker</a>.
api_error.info The following information might be useful for the person helping you: La informació següent pot ser útil per a la persona que us ajudi:
api_error.server_said While processing the action the server said:
api_error.sorry Really sorry about that. Ens sap molt greu això.
api_errors_titles.APIBadRequestError YunoHost encountered an error YunoHost ha trobat un error
api_errors_titles.APIConnexionError YunoHost encountered a connection error YunoHost ha tingut un error de connexió
api_errors_titles.APIError YunoHost encountered an unexpected error YunoHost ha trobat un error inesperat
api_errors_titles.APIInternalError YunoHost encountered an internal error YunoHost ha trobat un error intern
api_errors_titles.APINotFoundError YunoHost API could not find a route
api_errors_titles.APINotRespondingError YunoHost API is not responding L'API de YunoHost no respon